Kort om arbeidsgiver
2 stk fastlegehjemler med etableringstilskudd i Vestre Toten kommune.

Fakta om stillingene

Vestre Toten kommune har ledig fastlegehjemmel ved Raufoss kommunelegekontor og ved Sagatunet legesenter.
 
Vi søker leger som, sammen med gjenværende
leger og kommunen, tar utfordringen med til å utvikle en legetjeneste for framtiden.
 
Kommunen tilbyr for tiden ekstra gode betingelser for nye fastleger: 
- Tilskudd til kjøp av praksis. Månedlig rekrutteringstilskudd i 36 mnd tilsvarende månedlige avdrag på kjøp av praksisen med nedbetalingstid på 5 år (Legeforeningens betingelser)
- Gjenkjøpsgaranti. Dersom legen velger å si opp fastlegeavtalen i løpet av de 3 første årene etter tiltredelse plikter kommunen å kjøpe praksisen til pris tilsvarende 75% av opprinnelig for legen netto kjøpesum fratrukket utbetalt tilskudd (forutsetter at ordinært salg / overdragelse etter en ordinær utlysning er forsøkt først). Kjøpesum må dokumenteres.
- Fastlønn i oppstartsperiode (om ønskelig).
- Tilrettelegging for spesialisering.
 
Hovedprinsippet i kommunens tilbud er at leger skal kunne starte opp i ledige fastlegehjemler med minimal økonomisk risiko de 3 første driftsårene.
 
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.
 
Lokalisering og driftsform
Raufoss kommunelegekontor er et 4-legesenter + LIS1 i kommunalt eid bygg.
Listelengde 1000 pasienter.
Driftsform: AS.
Beliggende sentralt i Raufoss like ved jernbane- og busstasjon. 
 
Sagatunet legesenter er et 3-legesenter i kommunalt eid bygg.
Listelengde 1000 pasienter.
Driftsform: Enkeltmannsforetak med planlagt omgjøring til DA.
Beliggende sentralt i Raufoss like ved jernbane- og busstasjon. 
 
Alle fastlegene i kommunen drifter sine praksiser som selvstendig næringsdrivende leger.
Lokaler og noe av utstyr og inventar leies fra Vestre Toten kommune.
Den som tildeles hjemmel må påregne å ta del i offentlig allmennmedisinsk arbeid i inntil 7,5 t pr uke samt 
legevakt. Kommunen er tilknyttet Gjøvik Interkommunal Legevakt, lokalisert ved Gjøvik sykehus.
 
Kommunen har 14 fastlegehjemler + LIS1 samt kommuneoverlege og 50% kommunal sykehjemslege.
 
 
Kvalifikasjoner/utdanning
Må oppfylle kravene til å jobbe som fastlege i allmennpraksis med refusjon fra Helfo.
Primært være godkjent spesialist i allmennmedisin eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter
gammel ordning, jfr Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Sekundært være lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste / godkjente læringsmål LIS1 / være under spesialisering i allmennmedisin LIS3.
 
Det vil, i tillegg til faglige kvalifikasjoner, bli lagt vekt på personlige egenskaper, personlig egnethet og at norsk språk
beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig. Overdragelsesbetingelsene følger av ASA 4310.
 
Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til kontaktpersonene nedenfor.
 
Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.
 
Vi oppfordrer deg til å bruke elektronisk søknadsbehandling.
Vi ser helst at du logger deg inn på ledig stilling og registrerer din CV m.m.
 
Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til
Offentleglova §25.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på
søkerlister.
 
Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.
 
 
Kontaktperson
Bjørnar Eidsvik, Helsesjef,, mobil: 94161355, bjoernar.eidsvik@vestre-toten.kommune.no
Jens Andreas Mørch, Kommuneoverlege, mobil: 91375403, jens.moerch@vestre-toten.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestre Toten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Helsesjef
Telefon: 94161355
E-post: bjoernar.eidsvik@vestre-toten.kommune.no
Navn: Jens Mørch
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91375403
E-post: jens.moerch@vestre-toten.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Raufoss
2830 RAUFOSS