Kort om arbeidsgiver

VI har fått 3 ledige LIS-3 stillinger som vikariater. Lengdene varierer mellom 6 måneder og 1 år. Snarlig tiltredelse er ønskelig for et av disse vikariatene.

Ortopedisk avdeling har 48 sengeplasser, er en gruppe 1 avdeling pr i dag og vi er LIS3 institusjon. Vi driver utstrakt operativ virksomhet. Virksomheten dekker hele det ortopediske fagfeltet unntatt behandling av sarcomer og scolioser.

Avdelingen er delt i fire seksjoner: seksjon for leddproteser, seksjon for rygglidelser, seksjon artroskopi og traumatologi og seksjon for ankel-, fot- og barneortopedi. Sistnevnte seksjon ivaretar også amputasjonskirurgi.
Sykehuset har en dagkirurgisk enhet hvor ortopedisk avdeling har flere operasjonsstuer per uke. Denne er lokalisert i gangavstand fra hovedsykehuset.
Vi har samarbeid med plastisk kirurgisk avdeling om deler av håndkirurgien.
Avdelingen har tre-sjiktet vaktordning og den som tilsettes må delta i vakt.

Det satses betydelig på forskning i avdelingen. Vi er tildelt strategiske forskningsmidler for prosjektet: "Frakturregisteret i Helse Vest; en regional kunnskapsdatabase for epidemiologisk og klinisk forskning på frakturer og frakturbehandling." Prosjektet er av en størrelse som tilsvarer et par årsverk. Det kan være mulighet for å delta i dette forsknings- og kvalitetssikringsprosjektet for kortere eller lengre perioder. Det kan også være aktuelt å delta i noe undervisning/instruksjon av medisinske studenter.

Avdelingen har LIS-3 utdanningsprogram, og har utdannede veiledere. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Oppstart vil være snarlig, 1/6 og 26/7.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens ordinære drift med klinisk arbeid i ved sengepost, poliklinikk, skadepoliklinikk samt elektiv og akutt ortopedisk kirurgi
 • Undervisningsoppgaver
 • Delta i utarbeidelse av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Delta i avdelingens kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Delta i forvakt.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med lokal og sentral lønnsavtale.
 • God pensjonsordning
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Berit Naley
Tittel: kontorleder
Telefon: (+47) 51 51 86 10
Navn: Knut Harboe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 952 56 937
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen