Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling Drammen sykehus dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 165.000 innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken for 460.000 innbyggere. Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

Geriatrisk seksjon ved Drammen sykehus er under utvikling og vi er i behov av en robust geriater med god faglig kompetanse. Forskningskompetanse er ønskelig, men ikke nødvendig. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på poliklinikk og sengepost. Ortogeriatrisk sengepost skal etableres i løpet av 2021.

Stillingen inngår i avdelingens generelle bakvaktsordning. Det er etablert kardiologisk vaktordning, nyrevakt og endoskopisk vakt. Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin. Drammen sykehus har nevrologisk avdeling og velutviklet røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, MR og PET modaliteter og eget patologisk laboratorium.

Eldrebølgen har kommet, og det må flere geriatere med bred indremedisinsk kompetanse inn på sengepostene.  Om kort tid vil geriatrisk seksjon bli ansvarlig for 2 sengetun. Akutt geriatrisk sengepost, samt Geriatri, onkologi og palliasjon (GOP).  Pasientene ved akutt geriatrisk sengepost skal behandles etter nasjonale retningslinjer. Pasienter med rehabiliteringspotensiale skal prioriteres, med mål om at pasienten reiser direkte hjem med en helhetlig behandlingsplan etter behandling på sykehuset. Pasientene ved GOP gruppen vil være palliative pasienter, onkologiske pasienter og geriatriske pasienter med lite rehabiliteringspotensiale. Palliativt team er tilgjengelige ved behov, og kommer fast til avdelingen hver onsdag. Onkolog er tilgjengelige ved behov, og kommer fast til avdelingen hver onsdag.    

Arbeidsoppgaver

Ved geriatrisk poliklinikk utreder vi pasienter med kognitiv svikt med NorKog. Vi ser økende behov for preoperative vurderinger og skrøpelighetsvurderinger, som er svært viktig for å sikre at pasientene får det riktige pasienttilbudet. Fallutredninger utføres, men vi har per nå ikke fysioterapeut tilgjengelig ved poliklinikken, men det er et klart mål å få til i løpet av kort tid.

Vi er per nå tre unge geriatere i 30 årene som har et sterkt ønske om å bedre pasienttilbudet til de eldre i regionen. Vi har etablert et samarbeid med sykehjemmene. Sykehjemslege kommer en gang per uke til avdelingen, vi drar ut til sykehjem en gang i måneden. Vi har også tett dialog med fastlegene, og underviser fastleger og sykehjemsleger jevnlig.  

Kvalifikasjoner

* Spesialist i geriatri
* Gode samarbeidsevner
* Trives med å jobbe i tverrfaglig team
* Evne til fleksibilitet og god arbeidskapasitet
* Personlig egnethet vil bli vektlagt 
* Søkere med kort tid til ferdig spesialisering vil bli vurdert på like fot med ferdig spesialister

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Øystein Fossdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91367769
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Geriatrisk seksjon, Drammen sykehus
Dronninggata
3004 Drammen
Søk på stillingen