Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel i Oppdal kommune

Oppdal kommune har ledig fastlegehjemmel fra 01.08.2021.
Den ledige hjemmelen er knyttet til Oppdal legesenter, det forutsettes at ny fastlege inngår samarbeidsavtale med legene ved Oppdal legesenter.
Oppdal legesenter er en 4-legers praksis som benytter System X. Kontoret er velutstyrt. Oppdal legesenter er samlokalisert med Auna legesenter som også har 4 fastleger i sin praksis.
Legesentrene flyttet sammen i helt nytt bygg den 20.03.2020. 

Auna legesenter er i 1. etg. og Oppdal legesenter i 2. etg. Ambulansestasjon, ulike legespesialister, helsestasjonen og jordmortjenesten er tilknyttet samme bygg.
Listelengden for hjemmelen er på maks 838 pasienter. Tiltredelse kan skje tidligere etter nærmere avtale med hjemmelshaver.

Oppdal kommune er eget legevaktdistrikt, pr tid 8. delt vakt i vaktklasse 1. Den som tilsettes plikter deltagelse i dagberedskap og legevaktsordningen. Her inngår også oppfølging av kommunalt akutt døgntilbud.

Økonomiske vilkår for overtagelse av praksisen etter avtale med nåværende hjemmelsinnehaver.

Søker må ha norsk autorisasjon og har fullført turnustjeneste, samt beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt ved tildeling av hjemmelen. Det er fortrinnsvis ønskelig med lege som er kvalifisert for å gå selvstendig legevakt. For øvrig skjer tildeling i henhold til gjeldene lover, forskrifter og avtaleverk.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oppdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frøydis Lindstrøm
Tittel: Rådgiver helse og omsorg
Telefon: 99642934
E-post: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no
Navn: Terje Finden
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 92283085
E-post: tfinden321@gmail.com
Arbeidssted
Oppdal legesenter
Russervegen 5 A
7340 OPPDAL