Kort om arbeidsgiver

ECT-enheten ble etablert som poliklinikk med fast ansatt personell i 2013. Vi følger i hovedsak Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT, og hovedvekten er pasienter med alvorlig terapiresistent depresjon. Vi gjennomfører
behandling tre dager i uken for inntil 7 pasienter. I tillegg kalles alle
pasienter inn til 6 mnd oppfølgingskontroll etter endt behandling. Vi jobber
teambasert og legger vekt på godt samarbeid med kolleger, pårørende og andre
som følger opp pasientene.

Stavanger Universitetssykehus er det tredje største akuttsykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000
personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk for psykisk helsevern består av de fire
sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet, i tillegg til
fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune.
Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for ECT poliklinikk.
 • Vil samarbeide tett med driftsansvarlig ECT-sykepleier. 
 • Ansvar for at ECT-behandling som gis er forsvarlig, og at nasjonale retningslinjer følges.
 • Vurdere henvisninger til ECT poliklinikk og dokumentere vurderingen i DIPS.
 • Fortløpende følge opp og vurdere ECT-behandlingparametre gjennom hele behandlingsforløpet.
 • Samarbeid med henvisende spesialist inkl. om medisinske vurderinger, medikamentell behandling, varighet av behandling.
 • Rådgivende funksjon ift. henvisende instans, pasienter og pårørende.
 • Veiledning og undervisning av LIS samt ansatte i samarbeidende enheter.
 • Holde ECT metodebok oppdatert.
 • Ut fra kapasitet, tilstedeværelse under behandling.
 • Samarbeid på tvers av fagdisipliner – psykiatri og anestesi.
 • Følge opp Regionalt kvalitetsregister for ECT i samarbeid med Helse Bergen.
 • Følge opp Nasjonalt kvalitetsregister.
 • Nærmeste leder er avdelingssjef Affektiv Psykose.
 • Kan unntaksvis bli bedt om å bistå andre avdelinger i Affektiv Psykose dersom det er behov for spesialistkompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri.
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse.
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon. For tiden DIPS og Meona.
 • God/ veldig god norskkunnskap er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for arbeid med pasientgruppen.
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Nøyaktig, fleksibel og strukturert.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egenhet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst og rekrutterings-tillegg i henhold til særavtale, kr. 100.000,- per år for overlege i 100% stilling.
 • Engasjerte og inkluderende kolleger.
 • Et meget trivelig arbeidsmiljø hvor du kan bidra til videre utvikling og forbedring av behandlingstilbudet.
 • Mulighet for deltakelse på årlig NACT- konferanse (Nordic Association for Convulsive Therapy).
 • God pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring. 
 • Vi jobber aktivt med et inkluderende arbeidsliv.
 • Gode velferdsordninger som bl.a bedriftsidrettslag og turgruppe.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Audun Wigestrand
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 48 20 25 67
Navn: Jeanette Solheimslid Bjørke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 52 26
Navn: Eivin Ansnes
Tittel: Driftsansvarlig ECT poliklinikk
Telefon: 51 51 56 33 / 468 86 421
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne / avdeling affektiv og psykose, Helse Stavanger HF
Jan Johnsens gate 12
4011 Stavanger
Søk på stillingen