Kort om arbeidsgiver
Vi søkjer etter ein overlege med spesialisering innanfor geriatri.

Mottaksklinkken har 6 einingar, Utgreiingsmottak 1 og 2, Akuttmottak, Korttidspost, Diagnostisk senter og Akuttpost. Utgreiingsmottaket er eit tilbod til pasientar med behov for tverrfagleg utgreiing ved akutt sjukdom. I akuttmottak har Mottaksklinikken sine overlegar eit særskild ansvar for primærvurdering/triage samt oppfølging av pasientar med høg hastegrad. Kortidsposten er ein observasjonseining for pasientar med avklarte problemstillingar og forventa kort liggetid. Diagnostisk senter er ein poliklinikk med ansvar for eit diagnostisk pakkeforløp for pasientar med mistanke om alvorleg sjukdom/kreft med usikker organtilhørighet. Akuttposten er spesialisert på rusproblematikk. I tillegg har vi ein eining for forsking og utvikling. Overlegane vil vere tilsette i Mottaksklinikken, i tillegg kjem legar på vakt/ konsultativ basis frå dei andre kliniske miljøa på sjukehuset.

Det var ca 37 000 pasientar gjennom akuttmottak og nærare 14 000 ØH avdelingsopphald i sengeeiningane i løpet av 2018. Mottaksklinikken har 2 overlegar med bistilling ved UiB og det pågår for tida fleire store kliniske studiar.

Arbeidsoppgåver

 • Legane som blir tilsette i Mottaksklinikken vil få oppgåver i høve til system, som til dømes klargjering av ansvar, pasientlogistikk og samhandling. Likeeins vil dei ha ei koordinerande rolle i mottak og ansvar for den initiale medisinske vurderinga av pasientane. I Utgreiingsmottaket, Korttidsposten og Akuttposten har overlegane det medisinske ansvaret i teamet kring pasientane. Det er 15-delt vakt med arbeidstid til kl 22 og heimevakt
 • Vi har nyleg etablert eit akuttgeriatrisk forløp for pasientar med akutt funksjonssvikt, og tilsette vil få ein sentral rolle i dette
 • Det vil bli tilstreba moglegheit for forsking i stillinga

Kvalifikasjonar

 • Mottaksklinikken treng tverrfagleg kompetanse og vi søkjer etter overlegar med spesialisering i Geriatri. Mottaksklinikken er godkjend som utdanningsstad for spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin. Søkjarar med indremedisinsk spesialitet vil få tilrettelagt teneste for godkjenning også i denne spesialiteten
 • Norsk autorisasjon
 • Søkjar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Din motivasjon for å arbeide med akutt sjuke pasientar er veldig viktig. Vi søkjer deg som trivast når det er travelt, har pasienten i fokus og er opptatt av god logistikk og høg fagleg kvalitet i akuttkjeda. Du må like utgreiing og diagnostikk og du hentar fram det beste i deg når du jobbar i tverrfaglege team

Vi tilbyr

 • Ein unik moglegheit til nybrotsarbeid
 • Spennande, aktivt og tverrfagleg arbeidsmiljø med høgt tempo
 • Lønn etter avtale
 • Moglegheit for fagleg og personleg utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Bård Østnor
Tittel: Ass. Einingsleiar
Telefon: 55970308
E-post: bard.ostnor@helse-bergen.no
Navn: Rune Oskar Bjørneklett
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 92038997
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5021 Bergen