Det er ledig to 20 % avtalehjemler for spesialistpraksis i smertemedisin, seniorordning, for snarlig tiltredelse. Hjemlene vil utvides til 100% når dagens hjemmelsinnehavere avslutter praksis.
De to hjemlene er begge del av en to-legepraksis, hvor de to spesialistene begge ønsker innført seniorpolitikk. Praksisen er lokalisert til Kirkeveien 64 A i Oslo (Smerteklinikken ANS)

Hjemlene er åpne for ulike relevante spesialiteter, slik som for eksempel nevrologi, fysikalsk medisin eller anestesi. Det kreves at søkerne har startet prosessen med å få godkjent kompetanseområdet i smertemedisin, og at dette kan forventes fullført innen maksimalt 3 år.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte Rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for»-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring fra egen spesialitet, inkludert håndtering av pasienter med langvarige smerter. Det er også ønskelig at søkerne har erfaring fra tverrfaglig smertesenter/klinikk ved sykehus/helseforetak.

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og OUS samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.


Nærmere opplysninger: spesialist Morten Vinje, telefon 909 11 778/Dag Kaare, telefon 917 48 197, eller rådgiver Anita Jensen, anita.jensen@helse-sorost.no, telefon 02411.
 


Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Dag Kaare
Tittel: Spesialist
Telefon: 91748197
Navn: Morten Vinje
Tittel: Spesialist
Telefon: 90911778
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 02411
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Kirkeveien 64A
0364 OSLO
Søk på stillingen