Kort om arbeidsgiver
Tilbyr ledig fastlegehjemmel: 
 • Praksis i Vennesla legesenter, et av Norges største legesentre med planer for utvidelse i nytt bygg
 • Hjemmeside: https://www.venneslalegesenter.no/
 • Film om legesenteret: https://vimeo.com/485442942
 • Strukturert utdanningsløp med kompetente og engasjerte veiledere for deg som er i spesialisering (ALIS).
 • Du kan være med og påvirke utviklingen av legesenteret
 • Et meget godt faglig miljø med positive kolleger
 • Stabile og flinke medarbeidere med egen daglig leder i full stilling, seks årsverk helsesekretærer og tre årsverk sykepleiere
 • Eget sårteam, diabetessykepleier og treningsgruppe
 • Velutstyrt laboratorium med egen bioingeniør
 • Ultralydapparat både på legesenteret og legevakten i samme bygg
 • Tilknyttet forskningsnettverket Praksisnett
 • En profesjonell og godt fungerende administrasjon, slik at du kan konsentrere deg om å være lege
 • Listelengde på 1100 som siden kan reduseres om ønskelig
 • Du har fire dager praksis i uken
 • Hjemmekontor via Norsk helsenett
 • 8.2-avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært basistilskudd. Det vil i praksis bety at du beholder egenandeler og Helfo-refusjoner uavkortet, hvor det økte kommunale driftstilskudd vil dekke alle driftsutgifter
 • ALIS-vilkår for næringsdrivende. Dersom du er under spesialisering etter ny ordning, betyr det at du vil få dekket inntektstap ved fravær i forbindelse med videreutdanningen og kursutgifter som ikke dekkes av Fond 2.
For nærmere regler, se her: 
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/alis-avtaler-for-naeringsdrivende-fastleger

 Legesenteret er drevet som et AS, der fastlegene er selvstendig næringsdrivende.
 
Det er vanlige vilkår for kjøp av praksis med goodwill og utstyrsandel. Dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis brukes.
https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/
 
Legepraksisen vil inngå i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og du inngår egen avtale med Vennesla legesenter AS om inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
 • Ordinær fastlegepraksis fire dager i uken.
 • Ved inngåelse av fastlegeavtale med kommunen, vil du også forplikte deg til å ta offentlig legearbeid etter vanlige regler i fastlegeavtalen.
 • Funksjon som sykehjemslege inntil en dag i uken kan være aktuell. 
 • Hjemlene tilpliktes vanlig legevakt. For tiden er det omkring 14-delt vaktordning lokalisert til Vennesla sentrum kl. 16-23 hverdager og 08-23 lørdag/søndag/helligdager, samt etter fordeling sjeldnere vakter ved Kristiansand legevakt kl. 23-08, i tråd med egen avtale om legevakttjenester inngått mellom Vennesla og Kristiansand kommuner.
Vikariat:
Vikariat ledig for fastlege ved Vennesla legesenter 3-5 dager i uka, og eventuelt også for sykehjemslege 1-2 dager i uka. Tiltredelse fra 01.03.21 eller etter avtale.


Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende.
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, eller ferdig spesialist i allmennmedisin
 • Erfaring fra norsk allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
 • Søker bør ha førerkort kl. B med manuelt gir på grunn av legevaktbil. Det er en fordel å disponere egen bil.
 • Krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Evne til å gi og ta mot veiledning, selvstendighet og strukturert arbeid 
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive privat praksis
 • Personlig egnethet tillegges også avgjørende vekt
 
Spesialisering i allmennmedisin - LIS3/ALIS
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan få veiledning og tellende tjeneste for spesialiseringen.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Vennligst spesifiser om du søker på hjemmel, vikariat eller begge deler, og fra hvilket tidspunkt du kan begynne å jobbe.
Vennesla kommune benytter kun elektronisk søknadsskjema, dette er tilgjengelig fra 08.02.2021
Søknadsfrist: 14.03.2021
Det må oppgis minst to referansepersoner.

Tildeling av hjemmel og ansettelse i kommunen skjer etter gjeldende regler.
Tilsetting i vikariat skjer etter avtale med hjemmelsinnehaver og legesenteret. 
Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Unntatt offentlighet må begrunnes. Vennesla kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.
Ved spørsmål om hjemmelen eller vikariatet kan kommuneoverlege Per Kjetil Dalane kontaktes på mail per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no eller på tlf. 91563885.


Ved spørsmål om søknadsprosessen kan Servicetorget i kommunen kontaktes, telefon 38137200.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vennesla kommune
Kontaktperson
Navn: Per Kjetil Dalane
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 915 63 885
E-post: per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no
Arbeidssted
Vennesla legesenter
Sentrumsvegen 41
4700 VENNESLA
Søk på stillingen