Kort om arbeidsgiver

Solli DPS er organisert i en rehabiliteringsakse  og en allmennakse. Rehabiliteringsaksen består av rehab-poliklinikk, FACT-team og døgnpost med ni plasser.


Vi har ledig 100 % overlege i 1 års vikariat.

Stillingen er i utgangspunktet knyttet til den polikliniske driften i rehabiliteringsaksen. Aksen har i tillegg fast ansatt to andre overleger og fire psykologspesialister, samt en stor tverrfaglig faggruppe knyttet til våre tre ulike enheter. 

Arbeidet vil i utgangspunktet være delt mellom rehab-poliklinikk og FACT team. FACT-teamet (Flexible Assertive Community Treatment) er et aktivt oppsøkende team som arbeider med personer som har en alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblem med sammensatte og langvarige hjelpebehov.
Teamet er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og er et samarbeid mellom Solli DPS, Fana bydel og Os kommune. Teamet gir integrert behandling av rus og psykiske lidelser, og tett individuell oppfølging rettet inn mot familie, fritid og bolig.

Om ønskelig kan man knytte stillingen helt eller delvis opp mot døgnavdeling.

Hovedtyngden av pasientpopulasjonen er pasienter med psykoselidelser, men vi behandler også en rekke andre diagnosegrupper med alvorlige og sammensatte vansker.

Rehabiliteringsaksen kan tilby et godt og dynamisk arbeidsmiljø. Kollegagruppen er bredt, tverrfaglig sammensatt, og representerer i fellesskap et engasjert og kompetent fagmiljø. 

Erfarne LIS oppfordres også til å søke.

Arbeidsoppgaver

Behandlingsansvar for egne pasienter.

Vedtaksansvarlig ift TUD.  
Bistå andre behandlere direkte og indirekte.
Bidra med medisinfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud.
Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere.

Vakt i  8-delt bakvaktsordning. Det er per i dag hjemmevakt, men med utrykningsplikt.

Kvalifikasjoner

Spesialist i psykiatri 
Norsk autorisasjon.
Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern, særlig gruppen med store og omfattende vansker og hjelpebehov. 
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

  • Vi ønsker en person som kan være både strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med spesielt god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100 % 
Ansettelse etter avtale

Vi kan tilby et sosialt og godt arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere.

Lønn etter overenskomsten med Virke. Pensjonsordning i KLP.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Åsa Kristine Rekdal
Tittel: Overlege
Telefon: 55618200
Navn: Lina Thorsnes Egeland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 55618200
Hjemmeside
Arbeidssted
Fact team, Solli DPS
Osvegen 15
5228 Nesttun