Kort om arbeidsgiver
100 % stilling som sjukeheimslege, ledig for snarleg tiltreding.

Stillinga som sjukeheimslege er i dag organisert under verksemd legetenester og akutt helseberedskap.
Vi har i dag tilsynslegar ved 12 sjukeheimar, samt legar ved helsestasjon, daglegevakt og ØHD.
 
Stillinga som sjukeheimslege kan tilpassast noko den enkelte kandidat/interessefelt.
Aktuell kombinasjon vil i hovedsak være sjukeheim/helsestasjon. 

Arbeidsoppgåver
Arbeidsoppgåver er mellom anna:
 • Medisinskfaglig oppfølging av sjukeheimane sine beboarar
 • Sikre forsvarlig helsetilbud til sjukeheimane sine beboarar i henhold til gjeldande lover og forskrifter
 • Samhandling med spesialisthelsetenesta 
 • Tverrfagleg samarbeid med øvrige faggrupper
 • Samarbeid med pårørande
 • Deltaking i kvalitets- og fagutvikling kring sjukeheim og heimeteneste må påreknast
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • God kunnskap om norsk lovverk.  
 • Godkjend turnusteneste/LIS1 eller 2 års relevant erfaring etter avslutta studie.
 • Godkjend politiattest må framleggast ved tilsetjing. 
Personlege eigenskapar
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelinga med fokus på pasientsikkerheit 
 • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg. 
 • Gode anlegg for kommunikasjon.  
 • Evne til å jobbe i team.   
 • Å vere personleg eigna for stillinga vil verte lagt stor vekt på.
Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer.
 • Spanande, varierende og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Konstituert verkemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Navn: Tho Olav Temtemoen
Tittel: Fagsjef sjukeheim/kommuneoverlege
Telefon: 974 60 056
Søknad
Søknad merkes: 4330801086
Arbeidssted
Legetenester ogakutt helseberedskap
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND
Søk på stillingen