Kort om arbeidsgiver
Prosjektstilling for overlege med spesialisering i rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri:  Vil du være med å utvikle et nystartet RusFACT team på Oslo vest?
 
Voksenpsykiatrisk avdeling søker faglig dyktig og utviklingsorientert spesialist i rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri til 100% prosjektstilling i nystartet RusFACT vest.
 
Stillingen er ledig fra 01.03.21, og er en prosjektstilling frem til 31.12.22, med mulighet for forlengelse.  
 
Rus-FACT vest er et nytt tilbud til personer med alvorlige rusmiddelproblemer og langvarige og/eller sammensatte hjelpebehov som krever samtidig og arenafleksibel innsats fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. RusFACT Vest er et samarbeidsprosjekt mellom de tre vestlige bydelene Ullern, Frogner og Vestre aker, Velferdsetaten og Diakonhjemmet sykehus.
 
Det nye tilbudet retter seg særlig mot personer som på grunn av sine samlede vansker ikke nyttiggjør seg det ordinære tjenestetilbud, for eksempel på grunn av for stor ustabilitet, manglende oppmøte eller livsbetingelser som hindrer endring. Teamet vil være bemannet med tverrfaglig personell fra bydel og sykehus, som sammen skal bidra til å sikre helthetlig og samtidig helsehjelp til sine brukere.
 
Overlegen i teamet utfører sitt daglige kliniske arbeid i FACT teamet som har lokaler i Bygdøy Alle 55 og vil være ansatt ved Enhet for rus og psykiatri, som er organisert under Voksenpsykiatrisk avdeling. Overlegen vil inngå i kompetanse- og personalfellesskap med øvrige medarbeidere i enheten, samt medarbeidere i voksenpsykiatrisk avdeling generelt. Dette vil medføre deltakelse i enhetens faglunsj og ved avdelingens internseminarer. Overlegen vil være sentral i utviklingen av teamet ifht felles faglig forståelse, sammen med teamleder og psykolog. Videre vil overlegen være en sentral premissleverandør i videreutviklingen av behandlingstilbudet til en sårbar gruppe. 
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
Enhet for rus og psykiatri er en ruspoliklinikk innen TSB som har ansvar for tverrfaglig utredning og behandling til personer med rusmiddellidelser i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Enheten samarbeider tett med OUS og øvrige institusjoner som tilbyr døgnbehandling innen TSB.  

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering, diagnostisering, utredning og behandling av pasienter med ruslidelser, samtidige psykiske lidelser, somatiske og medisinske tilstander og sammensatte psykososiale vansker.
 • Arbeid med prioriteringer og inntak til RusFACT
 • Bidra aktivt til etableringen av det nye teamet gjennom teamarbeid, veiledning, undervisning og etablering av nye relevante faglige prosedyrer
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Ø-hjelpsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring og faglig engasjement, gjerne med dobbelt spesialitet psykiatri/ rus og avhengighetsmedisin
 • Vi søker en overlege som ønsker å bidra til videre utviklingsarbeid i FACT teamet
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet 
 • Kjennskap til Motiverende Intervju som behandlingsmetode
 • Erfaring med bruk av strukturerte utredningsverktøy
Vi tilbyr
 • Arbeidstid: 08.00-16.00 på hverdager 
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
 • Gode ordninger for videre og etterutdanning
Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Klinikk for psykisk helse og rus
Kontaktperson
Navn: Ken Hagen Olsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 49 84 07
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO