Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune har to 100 % stillinger som kommuneoverleger. Vår nåværende kommuneoverlege 1 flytter i løpet av 2021, og vi ønsker å sikre en god overgang og kontinuitet i ansvaret og tjenester. Vi utlyser derfor stillingen som kommuneoverlege 1 nå.  
 
Som kommuneoverlege 1 er du overordnet medisinskfaglig rådgiver for kommunen og skal fylle lovpålagte funksjoner i blant annet helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, smittevernloven og regelverket som følger av disse lovene. Du er rådgiver for hele kommunen i helsefaglige spørsmål. 
 
I stillingen som kommuneoverlege 1 er du administrativt organisert under kommunalsjefen for Helse og mestring, og inngår i kommunalsjefens ledergruppe. Det er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver mellom kommuneoverlegene og gjensidig stedfortrederansvar etter avtale. Godt samarbeid mellom kommuneoverlegene er viktig. Kommuneoverlege 1 har det overordnede faglige ansvar for alle legene.  

Arbeidsoppgaver
 • Du skal ivareta Larvik kommunes arbeidsgiverrolle og samfunnsansvarsrolle gjennom å følge opp medarbeidere, økonomi og faglig utvikling på eget område 
 • Du skal lede og videreutvikle tjenesten og organisasjonskulturen basert på kommunens verdier og organisasjonsprinsipper 
 • Du skal utøve lederskap gjennom Larvik kommune sin lederplatform som er basert på mestringsorientert ledelse
 • Ha overordnet faglig ansvar for alle legetjenestene i kommunen 
 • Være medisinskfaglig rådgiver for kommunen i henhold til gjeldende lovverk 
 • Delta i planarbeid, som for eksempel kommuneplan, delplan helse og mestring og samfunnssikkerhet og beredskap
 • Bidra i ledelse og operasjonalisering av politiske prioriteringer 
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, NAV, frivillige organisasjoner mv. 
 • Delta i kommuneoverlegefora i fylket 
 • Være planansvarlig for helsemessig beredskap og delta i kommunens sentrale kriseledelse der det er behov
 • Lede kommunalt miljørettet helsevern 
 • Ha medisinskfaglig ansvar for psykososialt kriseteam 
 • Utvikle fag og kvalitet i de kommunale helse og mestringstjenestene  
 • Ansvar for fastlegeordningen og fastlegene i kommunen  
 • Følge opp kommunalt drevne fastlegekontor 
 • Veilede LIS-3 innenfor samfunnsmedisin og/- eller allmennmedisin 
 • Ansvar for fengselshelsetjenesten inn mot Søndre Vestfold Fengsel, avdeling Larvik 
 • Ansvar for smittevern og infeksjonskontroll. Ansvaret vil være i endring både under og etter pandemien 
Det kan bli endringer i organiseringen og i fordelingen av ansvar mellom kommuneoverlegene når pandemien er over. 

Kvalifikasjoner
 • Du må være utdannet lege og spesialist i samfunnsmedisin eller annen relevant videreutdanning, for eksempel master i folkehelsevitenskap. Leger under spesialisering til samfunnsmedisin kan komme i betraktning 
 • Du har god faglig innsikt innenfor feltet samfunnsmedisin og folkehelsearbeid
 • Du kan dokumentere resultater og forståelse av kommunal organisasjon, organisasjonsutvikling, endring, måloppnåelse og veiledning
 • Du evner å implementere endringer 
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide og bygge relasjoner 
 • Du er selvstendig, ansvarsbevissthet og bidrar til fremdrift 
 • Du er god til å formidle både skriftlig og muntlig på norsk 
Vi tilbyr
 • En spennende stilling innenfor et område som er i rask utvikling 
 • Lønn etter avtale 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Velferdsordninger 
Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 
Politiattest må fremlegges før tilsetting.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Komuneoverlegen
Kontaktperson
Navn: Guro Winsvold
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 90828770
E-post: guro.winsvold@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Feyersgate 7
3256 LArvik