Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er akkreditert som Comprehensive Cancer Center (CCC) av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Et eget kreftstyre er etablert for å sikre kvalitet og koordinering av behandlings- og forskningstilbudet til kreftpasientene, på tvers av sykehusets klinikker og i samarbeid med Kreftregisteret, Universitetet i Oslo og forskningsinstitutter. Avdeling for kreftbehandling er sentral dette arbeidet.
 
Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.
 
Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.
 
Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.
 
Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. Avdelingen har ni legeseksjoner; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene.
 
Overlege ved seksjon for celleterapi
Seksjon for celleterapi fremstiller og prosesserer celleterapiprodukter av høy kvalitet på oppdrag fra Avdeling for kreftbehandling, Avdeling for blodsykdommer, Barneavdelingen og Benmargsgiverregisteret ved OUS. For å ivareta de høye kvalitetskravene innehar seksjonen godkjenninger fra helsemyndighetene og legemiddelverket. Seksjonen er også akkreditert av JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT). Vi har også etablert produksjon og tilvirkning av avanserte celleterapi (ACT) produkter til kliniske studier. For å møte den økte etterspørselen av ACT produkter, er vi i ferd med å etablere en egen enhet for tilvirkning av ACT produkter innenfor seksjonen.
 
Det er nå ledig stilling som overlege ved seksjonen. Overlegen vil inngå i den daglige driften ved seksjonen. Dette inkluderer pasientarbeid, laboratoriearbeid samt deltagelse i forsknings- og utviklingsarbeid ved seksjonen. Som overlege vil man også delta i en beredskapsordning.
 
Det gjøres oppmerksom på at stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver samt geografiske lokalisering kan endres som følge av omstillinger ved Oslo universitetssykehus.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i klinisk arbeid og øvrig produksjon ved seksjonen.
 • Uttak og prosessering av forskjellige typer celler både til autolog og allogen bruk.
 • Delta i løpende kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid ved seksjonen.
 • Delta i forsknings og utviklingsarbeid ved seksjonen, inklusive å bidra til utvikling og produksjon av nye cellebehandlingsprodukter.
 • Delta i seksjonens beredskapsordning.
Kvalifikasjoner
 • Norsk spesialistgodkjenning i Onkologi, Hematologi eller Immunologi og transfusjonsmedisin, eller andre relevante spesialiteter 
 • Norsk autorisasjon som lege, eller konverterbar autorisasjon. 
 • Erfaring med uttak og prosessering av forskjellige typer celler til både autolog og allogen bruk vil vektlegges.  
 • Kjennskap til klinisk drift og utvikling innen celleterapiområdet, inklusive fremstilling av immunterapeutiske celleprodukter vil vektlegges.
 • Vitenskapelig kompetanse på PhD nivå eller tilsvarende er ønskelig.
 • Må beherske norsk (eller et skandinavisk språk) skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
Personlige egenskaper
 • Strukturert og systematisk
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi tilbyr
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Dag Josefsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22781176 /95990328
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4312195952
Arbeidssted
Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0379 OSLO