Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og gjennomføre kartlegging av fysisk arbeidsmiljø gjennom avdelingsbesøk, befaringer ogregistrering av arbeidsmiljøforhold.
 • Risiko vurdere og utarbeide rapporter og forslag til tiltak.Gjennomføre målrettede helsekontroller på bakgrunn av risikovurdering for eksponerte grupper ogiverksette tiltak på bakgrunn av funn.
 • Kartlegge og vurdere psykososiale forhold, bidra til konfliktløsning og organisasjonsutvikling.
 • Bistå ved sykefraværsarbeid både på avdelings og individnivå.
 • Veilede, råd gi og bistå ansatte og ledere på alle nivået i problemstillinger knyttet til helse, miljø ogsikkerhet, samt rusmiddelrelaterte problemstillinger.
 • Delta i arbeidsmiljøutvalg og dets underutvalg.
 • Gjennomføre kurs og undervisning for ledelse og ansatte innenfor HMS.
 • Utøve rådgivning og veiledning av andre i BHT innen arbeidsmedisin.
 • Bidra ved utvikling og vedlikehold av internkontrollsystemer innen systematisk HMS-arbeid.
 • Utarbeide, revidere og oppdatere kvalitetshåndbok og prosedyrer innen eget fagområde.
 • Gjennomføre/delta i prosjektarbeid i samarbeid med andre avdelinger, Forsvarets BHT, diversevirksomheter og forskningsinstitutter, nasjonalt og internasjonalt.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner
 • Inneha offentlig godkjent autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnus/LiS1.
 • Tre års arbeidserfaring som lege.
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillings evne.
 • Den som ansettes må kunne bli sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse, bakgrunnsjekk vil bligjennomført.
 • Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere sommangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs forakademisk befal (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.
 • Den som ansettes må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten iSjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne måtilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste vedoperasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test, karakter 4 for styrke og 4 for utholdenhet.
 • Det er ønskelig med spesialitet i arbeidsmedisin samt erfaring som bedriftslege eller lege på arbeidsmedisinsk institusjon.
 • Ønskelig krav om å ha gjennomført førstegangstjeneste, samt har kjennskap til Forsvaretsorganisasjon.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test. Utdanning frautlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetterfor å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.

Personlige egenskaper
 • Du må ha meget gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.
 • Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha god vurderingsevne.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team med annet helsepersonell.
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse.

Vi tllbyr
 • 100 % stilling med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Se ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”, for nærmere informasjon.Tilsetting forutsetter at Forsvaret er hovedarbeidsgiver.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver ogutfordringer i et fagmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. to timer trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode1519 kaptein/kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein. For stillingskode 1519: lønnstrinn 61-65 (f.t. kr 566 700-586 500 bruttopr år). For stillingskode 1520: lønnstrinn 63-70 (f.t. kr 566 700 - 643 000,- pr år).
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test og medisinsk utsjekk. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.

Om arbeidsgiver

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Sjøforsvaret
Kontaktperson
Navn: Wilhelmsen, Eirik Veum
Tittel: Kommandørkaptein
Telefon: 55 50 21 66
Hjemmeside
Arbeidssted
Hafrsfjord
KNM Harald Haarfagre, Madlaveien
4044 HAFRSFJORD