Kort om arbeidsgiver
Hovedoppgave / Ansvarsområde
Lede, kvalitetssikre og utføre den medisinske del av klassifisering utenom tjenestegjøring. Saksbehandling av
legesaker og fastsetting av legebedømmelse. Godkjenne medisinsk personell som skal drive klassifisering. Som en
del av HR-kompetansesenter levere HR-tjenester i form av saksbehandling, støtte og rådgivning til eksterne,
Forsvarets ansatte, ledere og HR i avdeling.

Kvalifikasjoner

Følgende krav må være oppfylt

Norsk klarering H - Hemmelig
Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent LIS1.
Det kreves ett til to års fagtjeneste som lege.
Søkere som ikke har grunnleggende militær utdanning må forplikte seg til senere å gjennomføre dette.
Det kreves bestått fysisk test og skikkethet for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Det er et krav at man er
villig til slik tjeneste.

Følgende krav bør være oppfylt
Erfaring fra militærmedisinsk seleksjon.
En eller flere av følgende spesialiteter i prioritert rekkefølge: allmennmedisin, samfunnsmedisin, psykiatri,


indremedisin eller kirurgi.

Personlige egenskaper
FPVS vil vektlegge gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til å jobbe i team og personlig egnethet,
fleksibel og løsningsorienert.

Vi tllbyr
Stillingskode 1520 Major/Orlogskaptein(OF3) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 66 til 69, for
tiden kr 594.400,- til kr 627.700,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.
For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Owe Holter, tlf 40625660.
 
Full stilling utgjør 18 timers uke. Redusert bunden arbeidstid (RBA-avtale). 

Om arbeidsgiver

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Legg ved attester og vitnemål.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Vernepliktsavdelingen
Kontaktperson
Navn: Holter, Owe
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 40625660
Hjemmeside
Arbeidssted
Hamar
Storhamargata 100
2315 HAMAR