Kort om arbeidsgiver

Smittevernoverlegen har systemansvar for smittevern i hele Sørlandet sykehus. Dette innebærer å
etablere og overvåke gode systemer og strukturer for smittevern, slik at hele
virksomheten kan levere trygge og gode helsetjenester, der kravene til godt
smittevern er oppfylt. Smittevernoverlegen samarbeider nært med Avdeling for
medisinsk mikrobiologi og Seksjon for infeksjonsmedisin, i tillegg til andre
kliniske miljøer i sykehuset.  Smittevernoverlegen samarbeider også med smittevernmiljøet i Helse Sør-Øst.

Smittevernoverlegen er leder for smittevernenheten som er organisert i Fagavdelingen. Hovedarbeidssted er Kristiansand, men stillingen innebærer også tilstedeværelse i Arendal og Flekkefjord. Enheten har til sammen 5,1 årsverk for hygienesykepleiere/vaksinesykepleiere. Smittevernenheten gir råd, veileder og bidrar til at sykehuset oppfyller krav som stilles i lover, forskrifter og nasjonale veiledere. Smittevernenheten har formelle samarbeidsavtaler med de fleste kommuner i Agder. Det er i hovedsak hygienesykepleierne som veileder kommunale helseinstitusjoner og hjemmesykepleien. 
 
Smittevernoverlegen har ansvar for faglig og administrativ ledelse av smittevernenheten. Du får stor fleksibilitet til å organisere oppgavene og arbeidsdagen slik at målene for enheten nås.  Arbeidet med oppfølging av antibiotikastyringsprogrammet i SSHF er under omorganisering, og smittevernoverlege vil her jobbe tett sammen med infeksjonsmedisiner. Under koronapandemien er enheten tilført økte legeressurser (100 % overlegestilling, foreløpig fram til sommeren 2021) og økte sykepleierressurser (p.t. 50 % ut 2021).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver

 • Forebygge, overvåke og følge opp resultater relatert til sykehusinfeksjoner 
 • Overvåke forekomst av resistente mikrober og forbruk av antibiotika samt delta i arbeidet med antibiotikastyrings­programmet
 • Kvalitetssikre og koordinere tiltak ved smitteutbrudd
 • Vedlikeholde og videreutvikle systemer for effektiv og oppdatert håndtering av smitteutbrudd i sykehus
 • Kvalitetsarbeid
 • Undervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha embetseksamen i medisin og norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig at du har bakgrunn fra mikrobiologi eller infeksjonsmedisin. Vi vil også vurdere søkere med annen fagbakgrunn som epidemiologi, folkehelsearbeid eller annen relevant sykehusspesialitet. 
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet blir vektlagt.
 • Vi ser etter kandidater med evne til samarbeid og kunnskapsformidling på tvers av fagmiljøer i sykehusene.

Vi tilbyr

 •  Vi tilbyr godt arbeidsmiljø, mulighet for faglig personlig utvikling/ videre­utdanning og interessante oppgaver med utvikling av enheten
 • Lønn etter avtale  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Susanne Sørensen Hernes
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 481 36 020
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Else Kristin Reitan
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 902 77 420
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fagavdelingen, Smittevernenheten, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand