Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Som stabslege vil du ha ansvar for å
 • planlegge, koordinere og gjennomføre planprosesser og operasjoner i FSAN opp mot Sjef M3, samt sørge for oppfølging og koordinering av daglige operasjoner
 • koordinere den taktiske enhets operasjoner, øvelser og trening med operasjonssenter ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
 • ivareta utvikling og revisjon av; beredskapssystemer, faglige direktiver, bestemmelser og prosedyrer innen sjef FSANs fagmyndighet
 • bidra til og drifte beredskapsarbeid, samt bidra inn mot sivilt helsevesen innen operasjons og beredskapsarbeid
 • prosessledelse, herunder å bidra under utarbeidelse av faglige meddelelser og høringssvar
 • bidra i planleggingsgrupper på operasjonelt nivå for nasjonale og internasjonale planleggingsoppgaver
 • stabstjeneste på høyere nivå; saksbehandle, utrede, drøfte og vurdere saker
 • utøve tjeneste som lege. Utøve medisinskfaglig rådgiving og saksbehandling
 • undervise innen medisinske emner

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at du oppfyller krav om
 • godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1
 • utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med
 • relevant spesialitet 
 • tjenesteerfaring på operasjon- /stridsteknisk nivå
 • rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • helsepersonell (HPR): Lege (LE) Autorisasjon
 • fysisk (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • sikkerhetsklarering Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse og norsk statsborgerskap
 • god muntlige og skriftlig engelsk fremstillingsevne
 • søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling
 
Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt:
 • militært utdanningsnivå offiser (OF) / Videregående offisersutdanning (VOU)
 • ønskelig med erfaring og kompetanse fra beredskapsarbeid i Forsvaret eller helsevesenet
 • tjenesteerfaring som VAB lege (vernepliktig akademiker befal)
 • tjenesteerfaring fra INTOPS (internasjonale operasjoner)
 • operativ tjenesterfaring
 • lege tjenesteerfaring

Personlige egenskaper
Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ 
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
Stillingskode 1521 Oberstløytnant/Kommandørkapt (OF4) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 84 - 90, for tiden kr 910.000,- til kr 1.065.400,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Merknad! Stillingen har en tidsbegrenset tjenestetid på minimum 3 år og maksimum 8 år. Vitnemål fra utdanning og attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må legges ved elektronisk på søketidspunkt. Referanser må oppgis. Intervju må påregnes. 


Om arbeidsgiver

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet
Kontaktpersoner
Navn: Vik-Strandli, Pål
Tittel: HR rådgiver
Telefon: 63 92 68 70
Navn: Roar Størksen
Tittel: Kommandørkaptein Sjef M3
Telefon: 909 61 869
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen
Sessvollmoen
2054 MOGREINA