50 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i psykiatri er ledig for snarlig tiltredelse.
Praksisen er for tiden lokalisert til Utmarkveien 2, 0689 Oslo.
 
Det vil ikke være mulig å drive i samme lokaler som senior, junior må skaffe egnede lokaler selv. Det forutsetter likevel et tett samarbeid med senior og den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer. Det vil skje senest innen utgangen av 2022.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalen punkt 4.1. I sørge-  for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
Kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturelle helseutfordringer vil bli vektlagt.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Oslo Universitetssykehus HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.
 
Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som sikrer kort ventetid.


Nærmere opplysninger: Spesialist Anne Grethe Lindstad tlf. 97033457 Spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF. kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no  eller telefon 02411.   

 
Søknad og CV legges inn og sendes elektronisk via Webcruiter, ikke som vedlegg 


Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»
Kopi av av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Grethe Lindstad
Tittel: spesialist
Telefon: 97033457
Navn: Kari Iren Austad Borge
Tittel: Spesialrådgiver - adm
Telefon: 02411
E-post: kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no
Arbeidssted
Bydel Østensjø
0686 OSLO