60 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i gynekologi vil bli ledig fra 1.9.2021. Praksisen er i dag lokalisert til Oscarsgate 20 (Smedstadgynekologene), og er en del av en gruppepraksis med tre andre gynekologer.

Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil senior fratrer. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer.  Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for»-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter. 


Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. Det er også ønskelig at søkerne har kompetanse og erfaring i oppfølging av risikosvangerskap.  


Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. Rammeavtalen
 

Nærmere opplysninger: Ove A. Mortensen, telefon 915 45 534 eller rådgiver Anita Jensen, e-post: anita.jensen@helse-sorost.no, eller telefon 02411
 

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Ove A. Mortensen
Tittel: Spesialist
Telefon: 915 45 534
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Oscarsgate 20
0352 OSLO