Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å spille en nøkkelrolle i å forbedre avhengighetsbehandlingen i Helse Stavanger?

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling innen Klinikk Psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Avdelingen består av 8 enheter som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for ungdom i alder 15-30 år og deres pårørende/sosiale nettverk. Vi yter et differensiert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktivt rehabilitering.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger åpner ny poliklinikk, Inntak – og oppstartsteam. Vi søker dermed en overlege i 100% stilling som kan være med og videreutvikle et nytt tilbud som skal gi pasienter en god oppstart av behandling innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Inntak – og oppstartsteam fungerer som et velkomstsenter for pasienter som skal starte opp i rusbehandling. Vi er lokalisert sentralt i Stavanger sammen med flere enheter i vår avdelingen, og kan tilby et engasjerende fag fellesskap og den beste utsikten i Stavanger. Teamet har ansvar for å vurdere alle nye henvisninger til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, samt gjennomføre en basiskartlegging for å avklare videre behandlingsbehov innen spesialisthelsetjenesten, og sikre at pasienter som har behov for det mottar videre forsvarlig helsehjelp. Målsettingen for teamets arbeid er å sikre god kvalitet på oppstart av behandling innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i samsvar med kravene i pakkeforløp rus. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av helse- og sosialfaglig ansatte, psykolog, lege, merkantil ressurs og erfaringskonsulenter.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning-, behandling- og veiledningsansvar innen det medisinskfaglige område
 • Delta i den tverrfaglige vurderingen av rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten etter gjeldende lovverk, forskrifter og nasjonale retningslinjer og veiledere.
 • Ivareta det medisinskfaglige perspektivet i vurderingen av videre behandlingsbehov innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • I samarbeid med teamet bidra til en systematisk kartlegging og diagnostisering av pasienter, men hovedfokus på somatisk helse og medisinsk behandling.
 • Gjennomføre samtaler med pasient og pårørende for å avklare status og behov for videre behandling
 • Ambulante tjenester kan forventes
 • Andre oppgaver kan tilkomme

Samarbeid:
Teamet skal sikre god pasientbehandling i tråd med kravene i pakkeforløp, og stillingen krever nært samarbeid med mange ulike interne og eksterne instanser. Dette vil være andre enheter i Avdeling for rus og avhengighet, Klinikk psykisk helsevern  voksne og barn/unge, somatiske avdelinger, samt ulike private TSB institusjoner, fastleger og andre kommunale helse- og omsorgstjenester i helseforetakets opptaksområde.

Veiledning- og undervisningsansvar:

 • Delta i aktuelle felles veiledning, og bidra med egen kompetanse i internundervisning, klinisk møter og andre aktuelle fora.
 • Bistå annet fagpersonell med nødvendig medisinskfaglig kompetanse, samt gi innspill i behandlingsprosessen ved forespørsel.
 • Dialog og veiledning med fastleger ved behov
 • Bidra til å utvikle prosedyrer for å kvalitetssikre pasientbehandlingen i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og nasjonale retningslinjer og veiledere.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som legespesialist innen rus og avhengighetsmedisin eller eventuelt andre spesialiteter    
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Ønskelig med relevant kunnskap og klinisk erfaring med pasientgruppen
 • Ønskelig med erfaring med pasientsikkerhet og /eller forbedringsarbeid
 • Gode skriftlige dokumentasjonsevner
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.

Personlige egenskaper

 • Engasjement og høy motivasjon for pasientgruppen og deres pårørende
 • Liker fag- og tjenesteutvikling for å skape bedre behandlingstilbud til våre pasienter
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner, yrkesgrupper og forvaltningsnivå
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Fleksibel, men også strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et positivt og engasjerende fagmiljø med fokus på fag- og tjenesteutvikling innen TSB
 • Faglig og personlig utvikling
 • Tett samarbeid med andre avdelingen innen spesialisthelsetjenesten og kommuner i vårt opptaksområde
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum og et kollegium av leger
 • Gode muligheter for forskningsaktiviteter i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning ( KORFOR)
 • Støtte og finansiering knyttet til spesialitet
 • Dekning av flytte / pendlerutgifter etter avtale
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidstid på dagtid hverdager
 • HjemJobbHjem – ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av bysykkel)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Sentrale kontorlokaler med flott utsikt over Stavanger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Karianne Borgen
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 959 98 883
Arbeidssted
Inntak- og oppstartsteam (IO-teamet), Helse Stavanger HF
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger