Kort om arbeidsgiver

Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har virksomhet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus og utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk for pasienter innlagt ved Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. I tillegg utføres infeksjonskontroll av blodgivere og transplantasjonsdonorer. Avdelingen har et bredt repertoar innen virologisk, serologisk, bakteriologisk, parasittologisk og mykologisk diagnostikk og utfører årlig nesten 1,5 millioner analyser. Under den pågående pandemien utfører avdelingen også et stort antall SARS-CoV-2 analyser og har tatt på seg flere nasjonale oppgaver inkludert utprøving av nye metoder og utvidet forskning. Avdelingen har også regionale oppgaver og nasjonale referansefunksjoner for diagnostikk knyttet til HIV, syfilis, Cytomegalovirus, toksoplasmose, medisinsk mykologi og molekylær parasittologi. Forskningsaktiviteten er stor og omfatter blant annet virologi, bakteriologi, mykologi, parasittologi, molekylær biologi, bioinformatikk, epigenetikk, stamceller og DNA-reparasjon. Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer og gir praksisopplæring til bioingeniørstudenter og deltar i undervisningen av medisinske studenter ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Avdelingen er organisert i 8 seksjoner: Medisin; Bakteriologi; Molekylærdiagnostikk, virologi og serologi; Forskning; Utvikling; Kontroll og produksjon; Prøvemottak og Kvalitet, IT og driftsstøtte. Avdelingen har også tilknytning til Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet. Miljøet er faglig spennende, lærerikt og periodevis hektisk. Avdeling for mikrobiologi har for tiden 23 legestillinger - 14 overleger og 9 utdanningsstillinger (leger i spesialisering, medisinsk mikrobiologi).  

Det er ledig fast overlegestilling ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus. Stillingen er knyttet til generell bakteriologisk diagnostikk ved Bakteriologisk enhet lokalisert ved Ullevål sykehus. 

Arbeidsoppgaver

Lege som tilsettes skal delta i rutinedriften med bl.a. vurdering og avlesning av prøver, vurdering av prøvesvar, veiledning til klinikere, tverrfaglige møter, undervisning og prosedyrearbeid. Overlegen vil få fagansvar avhengig av kompetanse og tilpasset avdelingens behov. Det er ønskelig med deltagelse i avdelingens vaktsystem.

Overleger ved bakteriologisk enhet har medisinsk fagansvar knyttet til ulike funksjoner, blant annet generell bakteriologi, antibiotika/resistensmetodikk, blodkultur, Cystisk fibrose, fæcesdiagnostikk, mykobakterier, proteseinfeksjoner, parasittologi og molekylære bakterielle metoder. Dessuten jobbes det med etablering av sekvenseringsmetoder og innføring og utvikling av nye metoder. Overleger ved avdelingen har også faglig ansvar for produksjon av dyrkningsmedier og reagenser, prøvemottak, IT, inkludert medisinsk ansvar for avdelingens laboratoriedatasystem (LIMS)  og utdanning av legespesialister                                                           

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesiaist i medisinsk mikrobiologi
 • Erfaring innen bakteriologi forutsettes
 • Kopetanse innen parasittologi ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne med ulike faggrupper
 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst 

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende overenskomster 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk 
 • Høyt faglig nivå inkludert samarbeid med Universitetet i Oslo 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Lind
Tittel: Enhetsleder/overlege Medisinsk seksjon
Telefon: 959 99 082
E-post: UXLNDR@ous-hf.no
Arbeidssted
Avdeling for mikrobiologi
Kirkeveien 166
0368 Oslo
Søk på stillingen