Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF består av 6 klinikker og fem sentrale staber. Fra 2016 opprettet foretaket somatiske stedlige klinikker ved sykehusene i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand. Klinikk for prehospitale tjenester, medisinsk service og klinikk for psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling er tverrgående klinikker.

Klinikk somatikk Arendal hadde i 2020 et kostnadsbudsjett på 950 mill. kroner og har et brutto årsbudsjett på 835 årsverk. Klinikken består av ni avdelinger: medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, øyeavdeling, gyn-/fødeavdeling, APP (avdeling for pleie og poliklinikk), AIO (avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak) og merkantil avdeling.

Gyn-/fødeavdelingen omfatter egen føde-/barselenhet samt gynekologiske senger og poliklinikk som er organisert i avdeling for pleie og poliklinikk. Avdelingen har i 2020 ca 50 brutto årsverk og et inntektsbudsjett på ca 60 mill kroner. Antall fødsler er ca 900 pr år. Øvrige innleggelser i 2019 var ca 550, og antall poliklinikk og dagbehandling for avdelingen var ca 10 500.

Føde-barselavdelingen og barselpoliklinikk er organisert i gyn-/fødeavdelingen, mens gyn senger og poliklinikk og merkantile tjenester er organisert i hhv. avdeling for pleie og poliklinikk og merkantil avdeling. Det er derfor en sentral oppgave å samarbeid med disse for å sikre gode pasientforløp og kvalitet i tjenestene. Utdanningsansvar for både leger, jordmødre og barnepleiere er sentralt i avdelingssjefs ansvarsområde.  

Nåværende avdelingssjef går av med pensjon 01.09.2021, og stillingen som avdelingssjef blir ledig fra samme dato. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Alle ledere ved Sørlandet sykehus skal utøve ledelse i tråd med sykehusets verdigrunnlag, planer for foretaket, gjeldende lover og forskrifter samt øvrige styrende dokumenter.
 • Avdelingssjef har helhetlig lederansvar for fag, pasientsikkerhet og kvalitet, personal, drift og økonomi i egen avdeling.
 • Samarbeid og samhandling internt og eksternt vektlegges. Spesielt viktig er samarbeid om pasientforløp med barne- og ungdomsavdelingen samt avdeling for pelie og poliklinikk i Arendal og kvinneklinikken i Kristiansand.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en medarbeider med lederkompetanse/-erfaring som ønsker å bidra til faglig og driftsmessig videreutvikling av klinikk somatikk Arendal.
 • God forståelse av økonomi og effektiv drift vektlegges, samtidig som det er viktig å tilrettelegge for god kvalitet i pasientbehandlingen.
 • Avdelingssjef må være omstillingsdyktig, og ha evne til å initiere og lede omstillingsprosesser med tanke på forbedringer i pasientbehandling og drift.
 • Vi ønsker søkere med helsefaglig utdanning på høgskole-/universitetsnivå.
 • Lederutdanning og/eller erfaring fra ledelse i komplekse virksomheter er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til å samarbeide godt med øvrige avdelingssjefer samt det faglige miljøet på alle nivåer er avgjørende for at både avdelingen og klinikken skal fungere godt i tråd med intensjonene.
 • Evne og vilje til å styre virksomheten og til å skape samhold og godt arbeidsmiljø for kunnskapsmedarbeidere med høye krav.
 • Vilje og evne til å forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger. 
 • Bidra til å styrke faglig samarbeid på tvers i foretaket.
 • Godt samarbeid med tillitsvalgte er vesentlig.

Vi tilbyr

 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø. 
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Berit Grønning Nielsen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 975 61 670
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn-/fødeavdelingen, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen