Kort om arbeidsgiver
Vi ser etter deg som vil vere vår nye kollega og fastlege ved Myrvåg legesenter.  Myrvåg legesenter ligg i Myrvåg i Herøy kommune og er samlokalisert med Myrvåg fysioterapi. Det er fire fastlegeheimlar ved kontoret. I tillegg har vi LIS1-lege. Legetenesta i Herøy  har 11 fastlegeheimlar, fordelt på Myrvåg legesenter og Herøy legesenter. I tillegg har kommunen 100 % stilling for sjukeheimslege. Herøy kommune har gode vilkår for etablering av praksis. 
Kommunen har felles legevakt kveld/helg med Sande kommune, og felles nattlegevakt med fem andre kommunar. Vaktbelastning: ca to vakter/mnd på kveld/helg og ei natt/mnd.  
Felles legevakt kveld/helg med fire kommunar er under utgreiing.
Du er velkomen til å søkje på heimelen sjølv om du ikkje ønsker å gå inn i ein fast heimel, men berre kan tenke deg eit lenger vikariat. 
 
Opplysningar om heimelen og vilkår ved overtaking av praksis:
 • Listepasientar pr. des 2020/listetak: 657/660. Det vil vere mogleg å auke listetaket 
 • Overtaking vert å avtale mellom tidlegare heimelshavar og overtakande lege i samsvar med ASA 4310 pkt. 5.6. Heimelen har vore lyst ut ein gong tidlegare
Det er for tida ikkje knytt allmennlegeoppgåver til heimlane, men dette kan bli aktuelt dersom behov oppstår

Kvalifikasjonar
 • Du må ha norsk autorisasjon, helst vere spesialist i allmennmedisin eller vere interessert i å ta slik spesialisering
 • Vi vil legge til rette for at du kan fullføre spesialistutdanning
 • Du må oppfylle vilkåra i kompetansekravforskrifta og vilkår for refusjon frå Helfo
 • Du må kunne skrive godt norsk og god munnleg framstilling på norsk, svensk eller dansk
Det er krav om godkjend politiattest


Personlege eigenskapar
 • du likar å jobbe i kollegialt fellesskap
 • du ønsker å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • du er opptatt av fagleg utvikling
 • du er fleksibel
Vi tilbyr
 • Godt kollegialt fellesskap med engasjerte fastlegar
 • Gode og funksjonelle lokale
 • Stabilt hjelpepersonell med lang erfaring
 • Vi vil legge til rette for fagleg utvikling
   
Gunstige fastlegeavtalar der kommunen driftar legesenteret og leiger det ut til legane. For dette betaler legane basistilskot kr. 3000/mnd i leige.

Fast løn kan vurderast.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Herøy kommune Møre og Romsdal
Avdeling barn, familie og helse
Kontaktperson
Navn: Runa Bakke
Tittel: Avd. leiar barn, familie og helse
Telefon: 91621147
E-post: runa.bakke@heroy.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimel Myrvåg legesenter
Arbeidssted
Myrvåg legesenter
Dragsundvegen 11
6080 GURSKØY
Søk på stillingen