Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 2 faste 100 % stillingar for spesialist i vaksenpsykiatri.
Begge stillingane er knytta til våre allmennteam, den eine med ein funksjon også opp mot vårt ambulant akutteam.

Klinikk for psykisk helse og rus består av 5 avdelingar og 27 seksjonar. 
Poliklinikk psykisk helse DPS Molde ligg under Avdeling for Distriktspsykiatrisk senter — DPS Nordmøre og Romsdal.   

Poliklinikk for psykisk helse består av følgjande team: To allmennteam, gruppeteam, ROP-team, fylkesdekkande spesialpoliklinikk for DBT og OCD, eit 4 - dagars team (B4DT), ambulant akutteam, FACT og eit merkantilt team. Poliklinikken har også tilbodet "HelseIArbeid ".

Poliklinikken har 55 fagstillingar; overlegar i psykiatri, psykologspesialistar, psykomotorisk fysioterapeut, spesialergoterapeut, psykiatriske sjukepleiarar og kliniske sosionomar.

Allmennteama er breitt sammensett av omsyn til utdanning og fagleg orientering. Faggruppa består av psykologar, psykologspesialistar, psykiatere, legar i spesialisering og psykiatriske sjukepleiarar. Etter tilvising frå primærhelsetenesta gir teama tilbod om utgreiing og behandling av personar over 18 år.
Ambulant akutteam (AAT) er eit tverrfagleg behandlingstilbod der ein gjer akutt psykisk helsehjelp til personar over 18 år. AAT gir tilbod om rask vurdering og korttidsbehandling for menneske med psykiske lidingar, ev. i kombinasjon med rusmiddelproblem, som ikkje kan takast hand om av kommunehelsetenesta eller andre deler av spesialisthelsetenesta.

Geografisk ligg vi midt i smørauget i Norge. Molde er rosenes og jazzens by og eit eldorado når det gjelder alpint, klatring, golf, seiling og padling. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Byen har mange kulturelle tilbod, bla. teater og jazzklubb. Molde by fornyar seg med bla. ny sjøfront og fleire spennande kafe` og spisestadar. For meir informasjon om Molde: https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/molde/

Arbeidsoppgåver

 • Avklaring, utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar i allmennteam
 • Delta i vurderingar og oppgåver i tverrfagleg akuttteam
 • Deltaking i tverrfaglege behandlingsmøter
 • Samhandling og tverrfagleg samarbeid med kommunale tenester
 • Deltaking i kvalitetsforbetringssarbeid
 • Undervisning og rettleiing til primærhelsetenesta og legar i spesialisering
 • Vidareutvikling av behandlingstilbodet

Kvalifikasjonar

 • Vi søker etter spesialist i psykiatri
 • Det er ønskeleg med brei klinisk erfaring

Personlege eigenskapar

 • Vi ønsker ein positiv, fleksibel og ansvarsbevisst kollega som både kan arbeide sjølvstendig og i eit tverrfagleg samarbeid
 • Ein vil legge vekt på gode personlege eigenskapar når det gjeld kommunikasjon med pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar
 • Evne til å stimulere og motivere til kompetanseutvikling
 • Den som blir tilsett må ha evne til å bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønsvilkår etter gjeldande overeinskomst
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Eit dynamisk fag- og forskingsmiljø som viser ansvar og evne til å realisere  mål
 • Studiepermisjon 4 mnd. kvart 5. år for spesialistar
 • Tilgang til internundervisning og kompetansegrupper
 • Dekning av flytteutgifter etter gjeldande reglar
 • Moglegheit for tenestebustad (rimeleg) for ein periode
 • Medlemskap i pensjonsordning, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderande verksemd
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Henning Nedberg
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 936 36 396
Hjemmeside
Arbeidssted
POLIKLINIKK PSYKISK HELSE DPS MOLDE, Helse Møre og Romsdal HF
Nøysomhetsveien 12
6416 Molde