Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling ved Klinikk somatikk Flekkefjord har ledig overlegestilling i generell kirurgi. Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Intensiv, Kirurgisk poliklinikk) og avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling, Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk).

Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon. Vi har for tiden to ledige stillinger innen generell kirurgi, fortrinnsvis med arbeidsplan 3 uker arbeid / 1 uke fri.

Kirurgisk avdeling med tilhørende fagområde generell kirurgi er inne i en spennende strategisk utvikling der samarbeidet med andre sykehus og helseforetak er spesielt viktig å få til. Vi ønsker å utvikle og utvide det faglige nettverket innen både akuttkirurgi og elektiv drift. Dette inkluderer også at vi vil legge til rette for kompetanseutvikling og samarbeid med andre sykehus både innad og utenfor egen region.  Klinikken ønsker også å bidra som aktør innen kompetanseutvikling i en
global helse kontekst, og kan tilrettelegge for dette hvis ønskelig.

Klinikk Somatikk Flekkefjord søker medarbeidere som ønsker å aktivt bidra til videre utvikling av sykehuset.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk, operasjon og sengepost.
 • Planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende/behandlende, rehabiliterende og lindrende art. Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.
 • Selvstendig ansvar og myndighet for å ivareta hele overlege / spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av nødvendige medisinske tiltak.
 • Undervisning og veiledningsansvar i forhold til pasient, pårørende, kollegaer, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag. Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.
 • Motivasjon av andre medarbeidere, skape engasjement. Ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull adferd i forhold til pasient og mellom ansatte. Bidra i konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet.  
 • Delta i traumeteam.
 • Vakt etter avtale. Bakvakt for turnusleger/hjemmevakt             

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Spesialist i generell kirurgi og inneha traumekompetanse
 • Bred erfaring innen operativ generell kirurgi. Må dokumentere gjennomført ATLS kurs i løpet av de siste 5 år.
 • Må beherske norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig.
 • Må kunne dokumentere erfaring og kunnskap med nødkirurgiske prosedyrer og teamtrening
 • Beherske DIPS og Metavision.
 • Må tilfredsstille krav i Nasjonal traumeplan.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og fokus på god pasientbehandling
 • Ansvarsbevissthet
 • Fleksibilitet
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode kommunikasjonsegeskaper
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner og endringsvilje                 

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Tilrettelegging for aktiv deltakelse i fagmiljøet på tvers i SSHF
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Behjelpelig med integrering i miljøet i Flekkefjord for hele familien        
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Elisabeth Urstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 900 72 893
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Flekkefjord
Engvald Hansensvei 6
4400 Flekkefjord
Søk på stillingen