Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken består av 5 seksjoner fordelt på kontorstedene Moss, Drammen og Oslo. Det er 3 seksjoner for kommunale helse- og omsorgstjenester som har ansvar for hvert sitt geografiske område, Østre Viken (Moss), Vestre Viken (Drammen) og Oslo. I tillegg har vi en seksjon for spesialisthelsetjeneste (Oslo) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (Moss). 

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og de ca. 100 totalt ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse.

Avdelingen ledes av fylkeslege/avdelingsdirektør, som sammen med assisterende avdelingsdirektør utgjør avdelingens overordnede ledelse. De respektive seksjonene ledes av seksjonssjefer, som inngår i avdelingens ledergruppe. 
Vi har nå ledig stilling som seksjonssjef i seksjon for kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken (kontorsted Moss), som har geografisk ansvar for kommuner i tidligere Østfold, Akershus, samt Lunner kommune (med unntak av kommunene Asker og Bærum). Seksjonen har for tiden om lag 22 medarbeidere. 
 
Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver i stillingen vil være å lede og utvikle seksjonen og sikre tydelige prioriteringer.
Du vil ha personalansvar for seksjonens dyktige medarbeidere og fagansvar for seksjonens oppgaveportefølje som blant annet består av hendelsesbasert og planlagt tilsyn etter helse- og omsorgslovgivningen, klagesaker/rettighetssaker etter pasient- og brukerrettighetsloven og overprøving/kontroll av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. Seksjonen må også bidra til å løse øvrige fellesoppgaver, blant annet innen klagebehandling av vedtak etter psykisk helsevernloven § 4-4, førerkortforskriften, beredskap, smittevern, tilskuddsvurderinger mv. 

Det tas forbehold om at seksjonens oppgaveportefølje kan endres ved behov.

Kvalifikasjonskrav
  • Høyere relevant utdanning, gjerne medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege, juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, eller annen relevant helse- og omsorgsfaglig utdanning på masternivå
  • Relevant ledererfaring
  • God samfunns- og rolleforståelse
  • Evne til å stå i og håndtere krevende situasjoner og faglige dilemmaer
  • Evne til å følge opp frister, målkrav og lojalitet til embetets prioriteringer
  • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
  • Gode IKT/digitale ferdigheter
Hvem er du?
Som leder er du trygg i lederrollen, har høy arbeidskapasitet og du skaper motivasjon. Du tar initiativ og ønsker å videreutvikle dagens oppgaveløsning. Du er opptatt av et inkluderende og godt arbeidsmiljø, med stor takhøyde for faglige diskusjoner hvor de ansatte vil hverandre vel. Du er ansvarsbevisst, du skaper resultater og trives med et høyt tempo. Du er en god relasjonsbygger med gode samarbeidsevner og kommuniserer godt og tydelig internt og eksternt. Du identifiserer et problem raskt, er handlekraftig, fleksibel, og har evne til å løfte blikket for å se helheten. Du har også et stabilt og godt humør!
 
Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som seksjonssjef, stillingskode 1211 i lønnsspennet kr 750 000 til 1 000 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Marianne Skjerven-Martinsen
tlf. 32 26 68 51/913 84 968 eller assisterende avdelingsdirektør Eskil Lobben tlf. 32 26 69 17/908 45 856.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 14. januar 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Skjerven-Martinsen
Tittel: Fylkeslege/avd.dir.
Telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968
Navn: Eskil Lobben
Tittel: Ass. avdelingsdirektør
Telefon: 32 26 69 17 / 908 45 856
Arbeidssted
Vogts gate 17
1502 MOSS