50 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i medisinsk oftalmologi med lokalisering til Tynset er ledig for snarlig tiltredelse.
Hjemmelen forutsetter samtidig ansettelse i 50 % ved Sykehuset Innlandet, Elverum. 

Det vil ikke være mulig på et senere tidspunkt å si opp stillingen ved sykehuset for å drive avtalepraksis på full tid. Sier man opp ved sykehuset, bortfaller avtalen om avtalepraksis fra samme dato.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med rammeavtalen som er inngått mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. 50 % avtale forutsetter minst 18,75 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

RHF-et legger til grunn at det i praksis avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Sykehuset Innlandet HF, jf. rammeavtalens punkt 1.3.

Nærmere opplysninger: Avdelingssjef øyeavdelingen Sykehuset Innlandet HF, Lena Ovli, telefon 957 89 242 eller rådgiver Anita Jensen, anita.jensen@helse-sorost.no, telefon 02411.
 

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Lena Ovli
Tittel: Avdelingssjef øyeavdelingen Sykehuset Innlandet HF
Telefon: 957 89 242
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
,
2500 TYNSET
Søk på stillingen