Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
1 EMBETE SOM MEDISINSK KYNDIG RETTSMEDLEM 
1-2 KONSTITUSJONER MED VARIGHET PÅ ETT TIL TO ÅR 
Medisinsk kyndig rettsmedlem er dommer ved Trygderettens behandling av ankesaker på linje med juridisk kyndig rettsmedlem (jurist). I den enkelte sak settes rett med to, tre eller fem rettsmedlemmer. Det deltar medisinsk kyndige rettsmedlemmer i omtrent 70 prosent av sakene. Medisinsk kyndig rettsmedlem har særlig ansvar for å ta stilling til bevis av medisinsk karakter. Det leveres muntlig eller skriftlig innspill til rettens administrator, som skriver utkast til kjennelse.

Søker må ha autorisasjon som lege i Norge. Det stilles høye krav til faglig dyktighet, arbeidskapasitet, personlig egnethet og samarbeidsevner. Det blir lagt vekt på at søker har en medisinsk spesialitet og solid klinisk erfaring. Arbeidserfaring fra forvaltningsorganer, særlig med enkeltsaker, og med trygdemedisin vil også bli vektlagt. For stillingen er det et lovkrav om norsk statsborgerskap, og det stilles høye krav til muntlig og skriftlig formuleringsevne.

Lønn for medisinsk kyndig rettsmedlem er per i dag kr 1 012 118 per år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsetting i embetet skjer ved utnevning av Kongen i statsråd. Konstitusjoner foretas av Arbeids- og sosialdepartementet. Tiltredelse etter nærmere avtale.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. I Trygderetten er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Søkere gjøres oppmerksom på at disse opplysningene kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14.

Søkere bes vedlegge vitnemål og aktuelle attester i det elektroniske søknadsskjemaet. Det vil bli innhentet uttømmende politiattest for kandidater som innstilles til stillingene.

Søknadsfrist: 8. januar 2021

Nærmere opplysninger ved avdelingsleder Bjørn Arvid Lervik tlf. 90 55 25 26 eller medisinsk kyndig rettsmedlem Rajinder Midha tlf. 40 28 20 45.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Trygderetten
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Arvid Lervik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90 55 25 26
Navn: Rajinder Midha
Tittel: Rettsmedlem
Telefon: 40 28 20 45
Hjemmeside
Arbeidssted
Nydalen
Sandakerveien 130
0484 OSLO