Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter for 13 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og har i tillegg akuttpost med ØH plikt, vaksenhabilitering Psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har 18 faste legestillingar, LIS1 og medisinstudentar vår og haust.

Mars 2021 flyttar vi inn i nytt bygg i Førde der vi får 2 distriktpsykiatriske sengepostar, akuttpost med ØH plikt, tryggleikspost og poliklinikk. Med nærleik til Førde sentralsjukehus, sengepost ungdom (UPH) og Førde BUP, vil det vere mogleg å få all teneste som er nødvendig for å bli spesialist utan å flytte frå Førde.   

Arbeidsoppgåver

 • Hovudoppgåva er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasientar
 • Den som vert tilsett må ventast å ta del i utvikling av fagtilbodet ved avdelinga
 • Delta i vaktordning på Psykiatrisk klinikk sine einingar og sengepost for barn og ungdom (UPH)
 • Ein må pårekne å gjere teneste ved sengepostar og poliklinikk etter dei behov avdelinga har

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode språkkunnskapar, både skriftlege og munnlege, er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Søkjar må ha førerkort i klasse B
 • Ferdig med LIS1 teneste. Søkjar utan LIS1, men med relevant praksis kan vurderast til vikariat

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Godt utbygde IT tenester. Vi brukar pasientsystemet Dips
 • Vi dekker flyttekostnadar

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktpersoner
Navn: Sigmund Erling Bjørhovde
Tittel: Seksjonsleiar legar
Telefon: (+47) 900 37 348
Navn: Svein Ove Alisøy
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 91816510
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk klinikk, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde