Kort om arbeidsgiver
Sula kommune har i dag 8 fastlegar, fordelt på Kommunelegekontoret og Vågen legekontor. Alle legane er private med fastlegeavtale med kommunen.

Arbeidsoppgåver
 • Offentlige legeoppgåver vil bli tilplikta med inntil 7,5 time pr veke etter nærare avtale med dei andre fastlegane og kommunen.
 • Sula kommune inngår i interkommunal legevakt på kveld, natt og helg, denne held til like ved Ålesund sjukehus, legane deltar i vaktordninga.
 • Kommunen har organisert daglegevakt, vaktbelastninga blir fordelt på alle legane i kommunen.
Kvalifikasjonar
 • Søkjar må ha norsk autorisasjon.
 • Spesialist i allmennmedisin eller klar til å starte spesialisering LIS 3. Del 1 av utdanningsløpet, eller tilsvarande, må vere gjennomført og godkjent.
 • Andre relevante faglige kvalifikasjonar og relevant erfaring vil kunne bli vurdert, sett i lys av den totale kompetansen blant fastlegane i kommunen.
 • Må beherske norsk språk, godt både munnleg og skriftlig
 • Erfaring frå å drive privat praksis, er ein fordel.
 • Må ha sertifikat klasse B og kunne disponere bil.
Personlege eigenskapar
 • Det vil bli lagt vekt på personlige eigenskapar og gode samarbeidsevne i tillegg til faglege kvalifikasjonar.
 • Ein oppfordrar kvinner til å søkje. Kommunen har overvekt av mannlige fastlegar i kommunen, og ønskjer om mulig ei utjamning av dette.
Vi tilbyr
 • Kommunen vil legge til rette for spesialisering i allmennmedisin, LIS 3
 • Tildeling av heimel og overtaking av praksis skjer på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover og avtaleverk.
 • Godt samarbeid mellom fastlegane og administrasjonen i kommunen.
 • Godt tverrfaglig samarbeid med dei andre tenestene i kommunen.
 • Muligheit for samlokalisering med dei andre fastlegane, i eit kontorfellesskap med godt arbeidsmiljø og på same vilkår som dei andre fastlegane.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sula kommune
Kontaktpersoner
Navn: Grethe G. Øen
Tittel: Leiar helseavdelinga
Telefon: 70 19 91 60
E-post: grethe.oen@sula.kommune.no
Navn: Øystein Mjelde Aasen
Tittel: Fastlege og Tillitsvalt for DNLF
Telefon: 70199160
Hjemmeside
Arbeidssted
Vågen Legekontor
Fyllingvegen 43
6030 LANGEVÅG