Kort om arbeidsgiver

I anledning at en av våre to overleger går av med pensjon søker vi 100% fast stilling som overlege på LAR Helse Stavanger - poliklinikk LAR 78. Oppstart april/mai 2021. 

LAR Helse Stavanger er organisert under klinikk for psykisk helse barn, unge og rusavhengige (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). LAR Helse Stavanger har to poliklinikker, LAR Øst og LAR 78. Vårt felles oppdrag er å yte tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Poliklinikk LAR Øst har ansvar for utdeling av LAR-legemiddel og legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling) til pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune. Poliklinikk LAR 78 har ansvar for LAR-behandling til våre pasienter i de øvrige 14 kommuner i foretaksområdet. Vi har til sammen ansvar for ca. 585 pasienter. 

LAR Helse Stavanger har ansvar for utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk og psykiske helse. Videre har vi ansvar for foreskriving og koordinering av utdeling av LAR-legemiddel for å sikre medisinsk faglig forsvarlig foreskriving. Vi har et tett samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjeneste. Pakkeforløpet TSB gir rammene for vårt ansvarsområde sammen med nasjonale retningslinje for LAR-behandling.

Pasientgruppen har varierte og sammensatte utfordringer. Vi har fokus på å videreutvikle vår kompetanse og ønsker å tilby våre pasienter både utredning og behandling for deres sammensatte lidelser. Vi ønsker å kunne gi våre pasienter et differensiert poliklinisk behandlingstilbud med individuell behandling, psykoeduksjon, kjønnet gruppetilbud innen MBT, traumestabilisering samt kunst- og uttrykksterapi. Vi planlegger også å utvide våre gruppetilbud. LAR er et fagfelt i utvikling, noe som gir gode påvirkningsmuligheter for den som ansettes. Poliklinikk LAR78 har 21 stillinger, et bredt tverrfaglig fokus og et spennende samarbeid på tvers av profesjoner. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.    

Stillingen lyses ut på legejobber.no. 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid i poliklinikk 
 • Medisinsk og faglig ansvarlig for medisinsk behandling sammen med annen overlege 
 • Utredning av psykisk og somatisk helse 
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning av LIS-leger og andre kollega, samt teamarbeid
 • Deltakelse og rådgivning i ledergruppen
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som spesialist innen rus og avhengighetsmedisin. Andre spesialiteter kan vurderes.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 
 • Ambulant tjeneste må forventes
 • Andre oppgaver kan tilkomme 
 • Søker bør ha sertifikat 

Personlige egenskaper

 • Høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner, yrkesgrupper og forvaltningsnivå
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig ambisiøs på egne og klinikkens vegne
 • Fleksibel, strukturert og målrettet
 • Godt humør er heller ikke å forakte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterk vekt på kvalitet og brukerperspektiv
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger, klinikker og kommunene i Helse Stavanger sitt foretaksområde
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum og et kollegium av leger
 • Gode muligheter for forskning. Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innen flere fagområder
 • Støtte og finansiering under spesialisering
 • Dekning av flytte/pendlerutgifter etter avtale
 • Avlønning etter avtale
 • Arbeidstid på dagtid hverdager
 • Medlemskap i KLP med gode forsikringsavtaler 
 • Bra velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Theodora Apostolaki
Tittel: Overlege
Telefon: 478 69 417
E-post: theodora.apostolaki@sus.no
Navn: Bente Sikveland
Tittel: Leder
Telefon: 40240758
E-post: bente.sikveland@sus.no
Arbeidssted
LAR Helse Stavanger - Poliklinikk LAR 78
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger