Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 15 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i hhv Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og åtte poliklinikker fordelt på lokasjonene, i tillegg kommer to seksjoner for kontortjeneste.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter. 

Psykosepoliklinikken har ledig 2 x 100% fast stilling som lege i spesialisering - Psykiatri.

Tiltredelse etter avtale.  

Seksjonen har lokaliteter i hhv Larvik og Nøtterøy og består av en tverrfaglig sammensatt medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, nevropsykolog, sykepleiere og sosionom med videreutdanning innen psykisk helse.
Poliklinikken har organisert seg i teams hhv Team for førstegangs psykose og Team for tilbakevendende psykose med tanke på at spisse utrednings- og behandlingstilbudet til seksjonens målgrupper. Tjenestetilbudet vårt baseres så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på pasientens iboende ressurser og ønsket helsehjelp. Utredningsforløpet er lagt opp som et dagtilbud der pasienten møter flere behandlere med ulike oppgaver gjennom oppmøtedagene for å sikre optimal utredning og diagnostisering i henhold til nasjonale standarder og pakkeforløp.
 
Behandlingstilbudet er evidensbasert og kan bestå av undervisning både individuelt og i gruppe med praktisk og sosial ferdighetstrening (IMR), kognitiv terapi, motiverende intervju, medikamentell behandling samt eget tilbud til familier som er i behov av familie og nettverksarbeid. Psykosepoliklinikken arbeider med å etablere et tilbud om kognitiv trening til pasientgruppen.  Et slikt tilbud vil avklare aktuelle pasienters kognitive ressurser og utfordringer som grunnlag for kognitiv trening, kompenseringstrening for å utvikle strategier for mestring samt  generalisering/overføring til aktuelle situasjoner som skole og jobb.

Som LiS lege i Psykosepoliklinikken DPS Vestfold får du anledning til å delta i forskningsarbeid i form av et pilotprosjekt vedr. «brukerstyrt røykeslutt» det påtenkes å iverksette tidlig i 2021.  

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler. 
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter. 
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper. 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere. 
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon. 
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer. 
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste i 1 års tjeneste ved Psykiatrisk fylkesavdeling.

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. 
 • God forståelse for norsk helsevesen. 
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege. 
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Førerkort B. 

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.  
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.  
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.  
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.  
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning 
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode. 
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i hele utdanningstiden 
 • Fordypningstid 4 timer pr uke 
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold

 

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.
 
Vi ber om at du benytter vårt elektroniske søknadssystem, se link øverst i annonsen.  

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Mikael Hartvigsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 33118600
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykosepoliklinikk, DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Ørnesalleen 14
3120 Nøtterøy
Søk på stillingen