Kort om arbeidsgiver

Stavanger Universitetssykehus er det tredje største akuttsykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk for psykisk helsevern består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.

A3 har 14 døgnplasser hvorav 4 plasser er i egen skjermingsavdeling. Målgruppen er pasienter med nytilkommen psykoseproblematikk, og A3 tilbyr utredning og oppstart av behandling. Vi legger vekt på godt samarbeid med pårørende, kommune og andre som følger opp pasientene.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med psykoseproblematikk/ alvorlige psykiske lidelser.
 • Delta i tverrfaglige team.
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser.
 • Vedtaksansvar
 • Vurdere og dokumentere pakkeforløp.
 • Medisinske vurderinger og medikamentell behandling. 
 • Veiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri.
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse.
 • Erfaring med vurdering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser, vilkår for tvunget psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke. 
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon. For tiden DIPS og Meona.
 • God/ veldig god norskkunnskap er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for arbeid med pasientgruppen.
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Nøyaktig, fleksibel og strukturert.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egenhet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Sengeposttillegg på kr 69 360,-
 • Det gis et rekruteringstillegg som sikrer overlege å ligge 100 000,- over tariffestet grunnlønn.
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktslaget
 • Engasjerte og inkluderende kolleger.
 • God pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring. 
 • Vi jobber aktivt med et inkluderende arbeidsliv.
 • Gode velferdsordninger som bl.a bedriftsidrettslag og turgruppe.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Jeanette Solheimslid Bjørke-Bertheussen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 52 26
Navn: Victoria Betanzo
Tittel: Postoverlege
Telefon: 51 51 56 36
E-post: victoria.betanzo@sus.no
Navn: Hilde Bru-Aarstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51 51 50 49
Navn: Audun Wigestrand
Tittel: Postleder
Telefon: 51 51 50 30
E-post: audun.wigestrand@sus.no
Arbeidssted
Avdeling affektiv og psykose / AP sengepost A3, Helse Stavanger HF
Jan Johnsens gate 12
4011 Stavanger