100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i voksenpsykiatri er ledig for snarlig tiltredelse.
 
Praksisen skal lokaliseres til Hamar.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100 % avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid fordelt på ukens fem virkedager i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
 
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Bred poliklinisk erfaring-  og kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturelle helseutfordringer, vil bli vektlagt. Det er ønskelig med kompetanse i traumebehandling og behandling av personlighetsforstyrrelser.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. jf. rammeavtalen §1.3.
 
 
 
Nærmere opplysninger: Spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF. kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no  eller telefon 02411.   
  
 
Søknad og CV legges inn og sendes elektronisk via Webcruiter, ikke som vedlegg 


Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»
Kopi av av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson
Navn: Kari Iren Austad Borge
Tittel: Spesialrådgiver - adm
Telefon: 02411
E-post: kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no
Arbeidssted
,
2317 HAMAR
Søk på stillingen