100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i hudsykdommer er ledig fra 1.5.21. Praksisen er lokalisert til Erich Mogensøns vei 38, Linderud senter.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med rammeavtalen som er inngått mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. 100 % avtale forutsetter minst 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis er plassert i driftstilskuddsklasse 3.
 
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for»-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1.
 
RHF-et legger til grunn at det i praksis avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.


Nærmere opplysninger: Spesialist Spesialist Aase Høviskeland, , telefon 22 72 72 93/e-post:hudlege@gmail.com eller rådgiver Anita Jensen, anita.jensen@helse-sorost.no, telefon 02411.


Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Aase Høviskeland
Tittel: spesialist
Telefon: 22 72 72 93
E-post: hudlege@gmail.com
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 02411
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Erich Mogensøns vei 38,
0494 OSLO
Søk på stillingen