Kort om arbeidsgiver
Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost med ØHD og lindringssenger, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral. Alta har i tillegg ambulanseflybase. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, slik at legeoppgavene blir utfordrende og varierte.
Alta har 5 legesentre med til sammen 26 fastleger, samt 4 LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer), WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.

I Alta har fastleger med interesse gode muligheter for å engasjere deg i forskning, fagutvikling, undervisning av medisinstudenter og samfunnsmedisinske oppgaver.

Legetjenesten er i en omstillingsfase i forhold til rekruttering og stabilisering av fastleger, og har nylig inngått ny basisavtale som gir gode vilkår til våre næringsdrivende fastleger. 

Byhagen legesenter:
Byhagen legesenter ble etablert i 2012 og er lokalisert i sentrum av byen. Senteret har fem fastleger, en LIS1 og drives privat, men leier utstyr og personell fra Alta kommune ihht. egen avtale. 

Alle legene ved senteret er spesialister i allmennmedisin. Dette gir gode muligheter til veiledning av yngre leger.
To av legene arbeider som kommuneoverleger 2 dager hver i uka. Det er dermed et behov for ny lege for å dekke pasientlistene til disse legene de aktuelle dagene. En nytilsatt lege vil dermed arbeide sammen med to veletablerte leger på deres lister.
Kommunen vil inngå en langsiktig og forutsigbar avtale med legevikaren i forhold til spesialiseringsløp. Etter endt spesialisering vil det være gode muligheter for å fortsette på opprinnelig avtale eller gå over til egen fastlegeliste.
Ferdige spesialister i allmennmedisin kan også søke og vil ha samme mulighet til langsiktig avtale med legesenteret og kommunen

Fastlegevikar 100 % fra 08.02.21-31.12.22. med mulighet for forlengelse
Fastlegen vi søker vil drifte legelistene til 2 av fastlegene når de arbeider som kommuneoverleger. 1-2 kliniske dager per uke til hver av legelistene.

-  Det er ønskelig at fastlegevikaren drifter som selvstendig næringsdrivende med utgangspunkt i samme drift som resten av legesenteret. Alternative driftsformer kan evt      diskuteres
-  Tilsetting etter regelverk i hht fastlegeordningen og ASA 4310.
-  Til alle fastlegestillinger kan det knyttes offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke (fastlønn for kommunal bistilling).
-  Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig      sykepleiestøtte. 


Stilla legesenter:
Stilla legesenter er et kommunalt drevet senter med plass til 6 fastleger. I januar 2021 flytter legesenteret inn i helt nye lokaler ved Alta omsorgssenter lokalisert mellom Alta Helsesenter og Universitetet. 3 leger er ved utlysningstidspunkt på plass og to leger til er planlagt inn i løpet av vinteren. Hjemmelen som nå lyses ut flyttes fra Sentrum legepraksis.

Fastlege 100 % fra 01.02.21

- Fastlønnet fastlegeliste med 750 pasienter.
- Tilsetting etter regelverk i Hovedtariffavtalen

Kvalifikasjoner

Felles for begge stillinger/hjemler:
Hvilke kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Startet spesialisering i allmennmedisin før 01.03.19 eller
 • Gjennomført LIS1 i Norge og fullfører spesialiseringsløp etter ny ordning
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.
 • Legen som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon
 • Personlig egnethet vektlegges

Ønskede kvalifikasjoner:
 •  Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket
 • Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen – normaltariffen
 
Personlige egenskaper
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å yte service til pasienter og samarbeidspartnere
 • er faglig engasjert bidrar til godt arbeidsmiljø
 • bidrar til godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:
 • Daglegevakt (en fastlege og en turnuskandidat) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager
 • Veiledning til deg som er under spesialisering og tett oppfølging under spesialiseringsløpet
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin
 • https://www.nsdm.no/alta-vil-trene-opp-trenere-i-teamtrening/
 • Kompensasjon eller permisjon med lønn til kurs/veiledningsgruppe i forbindelse med spesialiseringsløpet
 • Hjemmekontorløsning
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunal reglement
 • For fastlønnsstilling: i tillegg til fastlønn 30 % av inntektene fra Helfo og pasientinnbetaling.
 • For næringsdrivende fastlegehjemmel, tilpasset driftsutgifter i oppstartsfasen
 • Som ny fastlege hos oss vil du følges tettere opp i oppstartsfasen av virksomhetsleder og kommuneoverlege.
 
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av vikar- eller formidlingsbyrå, samt alternative annonsører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Heggheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 35 997
Navn: Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder legetjenesten
Telefon: 917 50 865
Navn: Ønsker ikke kontakt med vikar- eller formidlingsbyrå, samt alternative annonsører.
Arbeidssted
,
9510 ALTA