Kort om arbeidsgiver
Barggodahkamusá / Arbeidsoppgaver
 • Stuovesdálkudiddje ietjat pasientaj, ienemusát 800 pasienta
 • Oassálasstet suohkana dálkudiddjeváktaårnigij
 • Åbbålasj medisijnalasj almulasj bargo Hábmera suohkana åvdås
 • Bagádallam LIS1 dálkudiddje
 • Bagádallam LIS3 dálkudiddje (guosská spesialisstaj)
 
 • Fastlegeansvar for egne pasienter, listetak er i dag 800 pasienter
 • Deltakelse i kommunal legevaktsordning.
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Hamarøy kommune
 • Veiledning av LIS1 lege
 • Veiledning av LIS3 leger (gjelder spesialist) 
Máhtudakgájbbádusá / Kvalifikasjoner
 • Sávvap dån la åbbålasj medisijna sierratjiehppe jali álggám joarkkaåhpadussaj åbbålasj medisijnan
 • Åhttsijn galggá vuona autorisasjåvnnå (tjállela HPR-nummarav åhtsåmusán)
 • Tjadádam vuona turnusårnigav/LIS 1 jali muodugasj
 • Sávvap dån la hárjjánam klinihkalasj åbbålasj medisijnajn ja stuoves dálkudiddje bargojda
 • Galggá buktet dárogielav tjálalattjat ja njálmálattjat
 • Vuodjemkårttå klássa B
 • Suohkan la guovtegielak suohkan, julevsámegiella l almulasj giella. Jus båhti åhttse gudi julevsámegielav buoragit bukti tjálalattjat ja njálmálattjat, de dat buorren aneduvvá gå åhttsev åbbålattjat árvustallá.
 
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin er ønskelig
 • Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon (HPR nummer angis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort klasse B
 • Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.
Gåktu la dån / Personlige egenskaper
 • Åhttsen la alla fágalasj máhtudahka, ja berus ednagit åbbålasj medisijnas
 • Åhttse la vuogas ulmusj ja buoragit iehtjádij siegen barggá
 • Åhttse la innovatijvva ja ij balá ådå láhkáj ájádallamis
 • Åhttse la buorremielak ja viehket váj sjaddá hávsskes barggobirás
 
 • Søker har god faglig kompetanse, med stor interesse for allmennmedisin
 • Søker har personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Søker er innovativ og nytenkende
 • Søker er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 
Fállap / Vi tilbyr
 • Alla fássta bálkáv sjiehtadusá milta ja dasi duodden 10% insentijvvabálkká
 • Geldulasj ja målsudahkes barggodahkamusá
 • Lahka guládallam ja aktisasjbarggo dåj ietjá barggij siegen dálkudiddjedievnastusán
 • Galle mánájgárdesajijs
 • Suohkan máhttá viehkedit goadev gávnnat
 • Sierra bijlla mij aneduvvá váktadálkudiddjeårnigin
 
 • God fastlønn etter avtale
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tett dialog og samarbeid med de øvrige ansatte ved legekontoret 
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Egen bil som benyttes til legevakt
Jus duv árvustallap de ságájdahttemij duv gåhttjop.
Diehtten dahkap Hábmera suohkanin li almulasj åhttselista, Almulasjvuodalága §25 milta.
Jus i sidá duv namma galggá almulattjat åvddån boahtet de dav hæhttu åhtsåmusán vuodostit.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.


 Arbeidssted
, 8294 Hamarøy
Norge
 Kontaktinformasjon

Kristin Green Johnsen
leder helse
 47619960

Dan Skoglund
Kommunelege/Daglig leder Hamarøy legekontor
 91541662
 dan.skoglund@hamaroy.kommune.noHábmera suohkan- Hamarøy kommune – Mij Lip Dáppe- Vi e´her!
Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune - med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt. 
Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.
Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.
Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille - helt alene - på ei kvit strand mot Vestfjorden?
 
Hábmera suohkan – Mij lip dáppe
Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.
Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.
Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.
Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Hamarøy - Hábmer kommune
Kontaktperson
Navn: Kristin Green Johansen
Tittel: leder helse
Telefon: 47619960
Arbeidssted
marie Hamsunsvei 3
8294 HAMARØY