Kort om arbeidsgiver
100 % stilling, ledig frå 01.03.21, eventuelt tidlegare etter avtale. Kandidat som ikkje blir innstilt til fast stilling kan få tilbod om vikariat i 6-12 måneder.

Avdelinga held til på Ålesund lokalmedisinske senter rett ved sida av Ålesund sjukehus. ØHD- avdelinga tek imot ferdig avklarte pasientar frå fastlege, legevakt og akuttmottak. Avdelinga er eit interkommunalt tilbod.
Stillinga er i kombinasjon med andre kommunale legetenester og inneber arbeid på daglegevakt og sjukeheim i tillegg til ØHD. Ein kan tilpasse stillinga noko ut i frå interessefelt. Stillinga inneber deltaking i beredskapsvaktordning.  

Arbeidsoppgåver
Arbeidsoppgåver er blant anna:
  • Vurdere mottak av pasientar etter henvisning frå fastlege, legevaktslege og legar ved akuttmottaket ved Ålesund sjukehus.
  • Inn- og utskriving samt klinisk legearbeid i høve til pasientar med gjennomsnittleg liggetid på 3 dagar.
  • Sjukeheimslege, eventuelt anna arbeid etter avtale.
Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege.  
  • God kunnskap om norsk lovverk.  
  • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelinga med fokus på pasientsikkerhet.
  • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  
  • Evne til å jobbe i team.   
  • Personleg eignatheit for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
ØHD (KAD)
Kontaktpersoner
Navn: Sindre Søvik Erstad
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 958 55 960
Navn: Aleksander Sommerdalen
Tittel: Fagsjef
Telefon: 408 70 563
Søknad
Søknad merkes: 4302261916
Arbeidssted
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND