Kort om arbeidsgiver
Sola kommune har nå ledige fastlegehjemler ved tre legesenter, Sola legesenter, Soladoktoren og Tjelta legesenter.
De ulik hjemlene er ledige til ulik tid fra januar- mars 2021. Tidspunkt for overdragelse av hjemmel kan avtales med nåværende hjemmelshaver.

Merk søknad med ledig hjemmel og navn på aktuelt legesenter.
 
 Tjelta legesenter er et veldrevet legesenter med tre leger, der to av legene i dag er spesialister i allmennmedisin, en har også spesialitet i kirurgi og en er i utdanning som LIS3. Legesenteret er et godt etablert legesenter sør i Sola, med lyse og trivelige lokaler og med kort vei til Jærens strender og bølger.
Senteret har et godt arbeidsmiljø, dyktige og erfarne sykepleiere og helsesekretærer og et godt utstyrt laboratorium. Senteret benytter journalsystemet Hove Total/Pasientsky, Trinnvis kvalitetssystem og Melin betalingsautomat.
Det er nå ledig en fastlegeliste ved legesenteret med en pasientliste med 1200 pasienter.
Senteret er organisert som et DA.

Kontakt: Fastlege Elizabeth Førland   Mob : 99864067 - elizabethforland@gmail.com

Sola legesenter er et veldrevet legesenter som består i dag av fire erfarne leger der alle er spesialister i allmennmedisin eller er i utdanning som LIS3.
Senteret har et dyktig og erfarent hjelpepersonell. Senteret har også avtale med kommunen om veiledning av LIS1 der alle legene deltar i veiledningen. En av legene er hovedveileder.
Det er nå ledige to fastlegelister ved legesenteret med listelengde på henholdsvis 1020 og 1250 pasienter. Den ene hjemmelen har i dag en liten stilling ved en av kommunens helsestasjoner.
Senteret bruker Trinnvis kvalitetssystem, Infodoc journalsystem og Melin betalingsautomat. Legesenteret har også faste, interne månedlige kvalitetsforbedrende møter.  Sola legesenter flyttet inn i nye og tilrettelagte lokaler i januar 2019 i sentrum av Sola.

Legesenteret driftes som AS, og nye leger inngår som likeverdige partnere i driften.Det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften på kontoret.
Kontakt :
Anne Britt Seim, fastlege ved Sola legesenter Telefon: 93486804
eller på mail  annebritt@lyse.net.
 
Soladoktoren
Er et godt drevet legesenter som er i nye og fine lokaler midt i Sola sentrum. I dag er det to fastlegehjemler ved senteret hvor begge legene er spesialister i allmennmedisin. Legesenteret nytter journalsystemet infodoc, har et godt utstyrt laboratorium og erfarne helsesekretærer.
Det er nå en ledig legehjemmel med en pasientliste på 1150 pasienter. I tillegg så skal det etableres en ny legehjemmel ved legesenteret.
Det vil være mulig å dele den allerede etablerte pasientlisten på to leger hvis det skulle være ønskelig, evt. at den ene legen starter med en såkalt 0 hjemmel.
Legesenteret driftes som AS, og nye leger inngår som likeverdige partnere i driften.Det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften på kontoret.

Kontakt: Eirik Skadberg,fastlege ved Soladoktoren Telefon: 988 31 717eirikskadberg@hotmail.com
  
 Det vises ellers til ASA 4310 punkt 5.6. Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel.
Vilkår for fastlegeavtale ellers går fram av gjeldende forskrift, retningslinjer og tariffavtaler.
Kommunen kan også hvis nødvendig tilplikte kommunalt arbeid i henhold til gjeldende regelverk.

Andre kontaktpersoner: 
Kommuneoverlege, Pernille H. Sørensen Telefon: 94546433
pernille.hegre.sørensen@sola.kommune.no

Assisterende kommuneoverlege, Kristian Jong Høines Telefon :
kristian.hoines@me.com

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Gyldig legeautorisasjon/ Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Lis 3, spesialiseringsløp er påbegynt. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin kan gjennomføre spesialiseringen
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. Krav om minimum B2 nivå.
 • Oppstart av fastlegehjemmel forutsetter godkjent politi - og tuberkulinattest.
Personlige egenskaper:
 • Personlige egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Gode samarbeidsevner
Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Vi tilbyr:
 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Fastlegene og Sola kommune har et godt fungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 
For spesialister:
 • Tilbys rente -og avdragsfritt lån i 5 år på inntil 50 % av kjøpesummen. Lånesummen er begrenset til 500 000.
 • Tilbys gjenkjøpsavtale med garanti for 70% av kjøpesummen hvis legen ønsker å selge praksisen innen 5 år, beløpet er begrenset oppad til 700 000 kroner
 • Introduksjonskurs for nye næringsdrivende og mulighet for inntil 3 timer individuell rådgivning med regnskapsfører
 For leger som skal i spesialisering:
 • Rekrutteringstilskudd etter fastsatte kriterier
 • Utdanningsstøtte i form av dekning av obligatoriske kurs som ikke dekkes av Dnlf, kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste
 • Tilbys det rente -og avdragsfritt lån i 5 år på inntil 50 % av kjøpesummen. Lånesummen er begrenset til 500 000.
 • Tilbys gjenkjøpsavtale og garanti for 70% av kjøpesummen hvis en ønsker å selge praksisen innen 5 år, beløpet er begrenset oppad til 700 000 kroner
 • Introduksjonskurs for nye næringsdrivende og mulighet for inntil 3 timer individuell rådgivning med regnskapsfører
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sola kommune
Levekår
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Førland
Tittel: Fastlege Tjelta legesenter
Telefon: 998 64 067
E-post: elizabethforland@gmail.com
Navn: Anne Britt Seim
Tittel: Fastlege Sola legekontor
Telefon: 934 86 804
E-post: annebritt@lyse.net.
Navn: Eirik Skadberg
Tittel: Fastlege Soladoktoren
Telefon: 988 31 717
E-post: eirikskadberg@hotmail.com
Navn: Pernille H Sørensen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 945 46 433
E-post: pernille.hegre.sørensen@sola.kommune.no
Navn: Kristian Jong Høines
Tittel: Assisterende kommuneoverlege og fastlege
Telefon: 902 67 817
E-post: kristian.hoines@me.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tjelta legesenter, Sola legesenter eller Soladoktoren
Rådhusvegen 21
4050 SOLA