Kort om arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten, søker nå etter en kommuneoverlege med lederansvar (A)(avdelingsdirektør) og to kommuneoverleger (B). Vi ønsker ledertyper med bredt engasjement og interesse for å drive organisasjonsutvikling og samfunnsmedisinsk faglig ledelse. Gode samarbeidsevner vil vektlegges i stillingene. Helseetatens samfunnsmedisinske rolle er i endring og det vil være stort rom for å forme stillingen for den som går inn i den.

Kommuneoverlegen (A) vil delta i etatsdirektørens ledermøter. Stillingene vil være plassert i avdeling for samfunnsmedisin. Til avdelingsdirektørrollen ligger personalansvar, budsjettansvar og fagansvar. Avdelingen inneholder p.t. faggruppene smittevern, miljørettet helsevern, migrasjonshelse og spesialistutdanning for leger.

Kommuneoverlegefunksjonene er i Oslo delegert ut til bydelsoverlegene i bydelene og til medisinsk ansvarlig ved Allmennlegevakten. I tillegg er det samfunnsmedisinere ved Avdeling Aker, Sykehjemsetaten og Velferdsetaten i tillegg til smittevernoverlegen og flere ass. kommuneoverleger som er organisert i Helseetaten. Oslo kommune ønsker å utvikle et sterkt samfunnsmedisinsk fagmiljø på tvers av bydeler og etater. Kommuneoverlegen vil ha en sentral rolle som koordinerende ledd og en faglederrolle i dette arbeidet. Kommuneoverlegene har utstrakt samarbeid med øvrige samfunnsmedisinere i Oslo kommune, eksterne samarbeidspartnere samt internt i Helseetaten.

Helseetaten rapporterer til byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, også på det samfunnsmedisinske området.
 
Andre viktige arbeids- og utviklingsområder blir å styrke systemarbeidet og utvikle fellesløsninger på tvers av etater og bydeler, framskaffe kunnskapsgrunnlag og beslutningsstøtte, evaluere og videreutvikle Oslos folkehelsearbeid, smittevern, styrke utvikling av fastlegetjenesten, styrke samhandlingen mellom fastlegetjenesten og bydelene og spesialisthelsetjenesten, samt organisere legenes spesialistutdanning etter nye spesialistutdanningsregler m.m. Oppgavene vil fordeles til flere kommuneoverleger i etaten.
 
Kommuneoverleger (B) (2 stillinger) vil være ansatt i avdelingen og ha arbeidsoppgaver knyttet til smittevern, miljørettet helsevern, folkehelse, migrasjonshelse, legeplan og andre byovergripende oppgaver.

Vi ønsker at du presiserer hvilken av stillingene du søker


Arbeidsoppgaver
Kommuneoverlege/avdelingsdirektør (A):
 • Kommuneoverlegen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Lov om Helsepersonell m.v. , Psykisk helsevernlov mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk-faglig rådgivning til etater og tjenester i hele kommunen, folkehelsearbeid og bistand til smittevernoverlegen i smittevernarbeid m.m.
 • Fagledelse og videreutvikling av samfunnsmedisin og kommuneoverlegefunksjonen i Oslo.
 • Koordinering, planarbeid, systemarbeid, rådgivning, beslutningsstøtte og strategisk rådgivning.
 • Samordning og utvikling av Helseetatens legeplan.
 • Videreutvikling av og deltakelse i samfunnsmedisinsk beredskapsvaktordning inngår i stillingen.
 • Økonomi-, personal- og fagansvar
 
Kommuneoverleger (2 stillinger) (B):
 • Kommuneoverlegen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Lov om Helsepersonell m.v. , Psykisk helsevernlov mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk-faglig rådgivning til etater og tjenester i hele kommunen, folkehelsearbeid og bistand til smittevernoverlegen i smittevernarbeid m.m.
 • Legeplan
 • Smittevern
 • Videreutvikling av og deltakelse i samfunnsmedisinsk beredskapsvaktordning inngår
 • Folkehelse
 • Migrasjonshelse
 • Miljørettet helsevern
 • Andre byovergripende oppgaver
 • Lede samfunnsmedisinsk nettverk 
 
Kvalifikasjoner
 • Cand. med. / embetsstudie i medisin, med norsk autorisasjon som lege.
  Det vil være en fordel med spesialisering innen samfunnsmedisin, men leger under spesialisering eller med andre relevante spesialiseringer vil også kunne vurderes. Ikke-spesialister i samfunnsmedisin forventes å starte på eller fullføre spesialisering i samfunnsmedisin.
 • Tidligere erfaring som kommuneoverlege eller annet relevant samfunnsmedisinsk arbeid vektlegges. 
 • Søker må ha kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten.
 • Klinisk erfaring som allmennlege er en fordel
 • Erfaring fra ledelse og organisasjon er særlig viktig i kommuneoverlegestillingen (A), men også ønsket i kommuneoverlegestillingen (B). Formell lederutdanning kan tillegges vekt.
 • Det er ønskelig med erfaring med mediehåndtering.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.
Personlige egenskaper
 • Du er engasjert, positiv og har god evne til å lede og å samarbeide med andre.
 • Du har interesse og engasjement for folkehelsen og den kommunale helsetjenesten.
 • Du har god rolleforståelse.
 • Du tar ansvar og arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon.
 • Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • God arbeidskapasitet.
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling og påvirkning i et dynamisk og dyktig fagfellesskap.
 • Spennende samfunnsmedisinske utfordringer.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktpersoner
Navn: Jon Ørstavik
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 93008016
Navn: Hilde Terese Hamre
Tittel: Direktør
Telefon: 48037255
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgata 51
0182 OSLO