Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 2 x 100 % stilling som overlege/psykiater ved Akutt psykisk helse Hjelset og 1 x 100 % geriater/psykiater ved Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal. Ved Alderpsykiatri Nordmøre og Romsdal vil arbeidet i hovudsak vere i poliklinikk.

Avdeling for sykehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal består av 5 seksjonar: Akutt psykisk helse, Rehabilitering psykisk helse og Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal som alle ligg på Hjelset. I tillegg er desse einingane underlagt avdelinga: Utgreiing og behandling psykisk helse, som ligg i somatisk bygg på Lundavang i Molde, og Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal, som ligg rett ved flyplassen.

Vi kan i desse stillingane tilby eit god tverrfagleg samarbeid, og eigne rettleiingsgrupper for overlegar.

Akutt har pr. i dag 12 sengeplassar og alderspsykiatri har 6 sengeplassar, begge desse seksjonane er tenkt inn i nytt akuttsjukehus, SNR: https://helse-mr.no/sjukehuset-nordmore-og-romsdal/om-snr som er eit nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

For mer informasjon om fylkeshovedstaden Molde:

https://visitromsdal.com/ 

https://www.visitnorthwest.no/molde/

https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/molde/

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling/stabilisering av mennesker i akutt krise
 • Fagleg utviklingsarbeid, undervisning, rettleiing og tverrfaglig samarbeid
 • Individualterapi og pårørandesamtalar
 • Deltaking i vaktordning 

Kvalifikasjonar

 • Vi ynskjer psykiatere med spesialisering innan vaksenpsykiatri
 • Det er ynskjeleg med brei klinisk erfaring, eksempelvis innan psykisk helsevern, og/eller rusfeltet og arbeidserfaring frå sengepostar innen vaksenpsykiatrien
 • Må meistre norsk både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Ein person som er nytenkjande og endringsorientert
 • Gode evner til å kommunisere, både med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Miljøskapar der det faglege- og sosiale miljøet kan vekse og utviklast
 • Vere ein lagspelar, men sjølvstendig nok til å stå på eigne bein når det trengs

Vi tilbyr

 • Ein akuttpsykiatri i utvikling
 • Rekrutteringstillegg for spesialistar
 • Studiepermisjon 4 mnd kvart 5. år som spesialistar
 • Eit triveleg miljø med engasjerte og erfarne medarbeidarar
 • Internundervisning og moglegheit for vidare- og etterutdanning
 • Tilrettelagd for rettleiing og kurs som er medrekna for å vedlikehalde spesialitet
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i god pensjonsordning, yrkesskadeforsikring, gruppelivforsikring og tenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande verksemd
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Line Therese Heggem Lingen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95707045
Navn: Tarald Jensen
Tittel: Konst. seksjonsleiar - Akutt psykisk helse Hjelset
Telefon: 915 95 507
Navn: Kristin Steffenssen
Tittel: Seksjonsleiar - Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal
Telefon: 71217431
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt psykisk helse Hjelset, Helse Møre og Romsdal HF
Opdølvegen
6450 Hjelset