Kort om arbeidsgiver
Vossamed legesenter er eit veldrive legekontor siden 2006, med 2 allmennlegar og 2 100% årsverk med legesekretærer. 
Det er planer om å auke bemanning med 1 legesekretær /sykepleier stilling ved utvidelse av legekollegiet.  Vossamed
legesenter er lokalisert sentralt på Voss i trvelige lokaler i Kyrkjebøkvartalet i nærheten av apotek, gang avstand til
legevakt, sjukehus, helsestasjon og tog/busstasjon.   
Legekontoret nyttar Infodoc Plenario journalsystem og e-tenester frå Norsk Helsenett.
 
Føresetnad for overtaking av praksisen vert avtala med leger i gruppepraksissen i tråd med sentrale avtalar.
Praksisen vert vidareført i same lokale. Lækjarpraksisen går inn i eit økonomisk og fagleg fellesskap og ein set krav
om at heimelshavar skriv ein internavtale med dei andre 2 leger før ein byrjar i gruppepraksisen.
 
Overtaking 01.03.2021, eller etter nærare avtale.
 
For den rette søkjar vil Voss kommune evt. være behjelpelig med å søkje om støtte til spesialistutdanning i
allmennmedisin via tilskuddsordningen "ALIS Næring" frå Helsedirektoratet om ikkje søkjar er spesialist.
Me søkjer
- Norsk autorisasjon som lege
- Må vera spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
- Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
- Personlege eigenskapar vil verta vektlagt
- Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein fordel.
 
Godkjend politiattest må framleggas før tiltreding i heimelen.
 
Me tilbyr
Stabil og trivelig arbeidsplass med allsidige arbeidsoppgåver innanfor allmennmedisin i eit godt arbeidsmiljø med mulighet
for veiledning og kollegial støtte. 
Listestorleik på 500 pasientar med mogeligheit for å auke antallet dersom ynskjeleg.
Kommunal deltidsstilling i inntil 7,5 timar pr. veke kan verta pålagt, men er ikkje planlagt pålagt ved oppstart i stillinga.
Som fastlege i Voss kommune vil du ha plikt til å delta i interkommunal legevakt. Den er lokalisert på Voss sjukehus.
Du må pårekna ca. 40 vakter på årsbasis på helg, kveld, natt og høgtider.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Voss herad
Kontaktpersoner
Navn: IRINA FROLOVAmobil
Tittel: Fastlege
Telefon: 41615070
E-post: irina_fro@yahoo.com
Navn: SURANGA WICKRAMANAYAKE
Tittel: Fastlege
Telefon: 48269160
E-post: surangawww@yahoo.com
Navn: Eystein Hauge
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95261271
E-post: eystein.hauge@voss.herad.no
Arbeidssted
Vossamed legesenter
Vangsgata 22B
5700 VOSS