Kort om arbeidsgiver

Anestesiavdelingen i Stavanger utfører > 20 000 anestesier årlig. Det er fortiden ansatt 55 leger og 80 anestesisykepleiere i tillegg til administrativt personale. Avdelingen preges av høy aktivitet med stort fokus på faglig utvikling. Anestesiavdelingen er seksjonert innenfor fagområder med seksjonsoverlege som leder. Anestesilegene utfører oppgaver på flere områder i sykehuset. En omfattende og økende utpostaktivitet er lokalisert i en egen enhet.

Det foregår for tiden en omorganisering av anestesiavdeling, og det planlegges at intensivlegene overførestil en intensivavdeling. Luftambulanselegene skal overføres til Prehospital klinikk. Begge legegruppene vil ha rotasjonsordninger med tjeneste i anestesiavdelingen. Etter omorganiseringen planlegges det tett kontakt med felles møter for å sikre kontakt mellom de 4 søylene i anestesifaget.

Avdelingen har en egen smertepoliklinikk som ledes av en seksjonsoverlege. Kompetanse og interesse for arbeid innenfor dette fagområdet tillegges vekt. Det er en egen dagkirurgisk enhet som er lokalisert utenfor sykehuset.

Det er en stor forskningsaktivitet i avdelingen. Sykehuset har en tett kontakt med forskningsavdelingen, Universitetet og Safer, Avdelingen vil legge forholdene til rette for deltagelse i forskningsprosjekter. Søkere med akademisk kompetanse vil finne et aktivt forskningsmiljø i Stavanger med gode muligheter for å delta i forskning.

Oppstart snarest.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Legene som ansettes vil primært være ansatt i anestesiavdelingen, men det vil være nært samarbeid med prehospital klinikk og Intensivavdelingen
 • Det er ønske om kompetanse innenfor alle seksjonerte oppgaver. Eventuell seksjonstilknytting avtales i forhold til kvalifikasjoner
 • Overlegene skal inngå i avdelingens vaktlag, og delta i anestesiaktiviteten på sykehuset
 • Avdelingen har 2 vaktlag i tilstedevakt og en hjemmevakt
 • Veiledning av LIS
 • Interesse for deltagelse i forskning og fagutvikling vektlegges

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist i Anestesi 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergentesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Vi søker engasjerte medarbeider som vil bidra til å utvikle avdelingen
 • Evne til å jobbe i team, med vekt på godt tverrfaglig samarbeid
 • Avdelingen preges av høy aktivitet på mange arbeidsstasjoner, og fleksibilitet er derfor en forutsetning
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjon og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Ole Georg Vinorum
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 0047 91824288
E-post: ole.georg.vinorum@sus.no
Arbeidssted
Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen