Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Sarpsborg kommune står ovenfor store endringer i helse- og velferdstjenestene og må ta nye grep for å møte fremtidas utfordringer. Kommuneområde helse og velferd ledes av direktør og består av 18 virksomheter. Virksomhetslederne og de øvrige medarbeiderne skal i samarbeid med direktøren og hennes stab bidra til at kommunens helse- og velferdstjenester utvikler seg i tråd med behovene i samfunnet, statlige føringer og bystyrets vedtak. Fast stilling som virksomhetsleder ved Virksomhet helse er ledig omgående. Kommuneområde helse og velferd er i stadig endring for å møte fremtidens utfordringer. Ny virksomhetsleder vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

Stilling / Arbeidsoppgaver
Virksomhet helse består av tre team; team kommunale legetjenester, team legevakt og team samfunnshelse. I virksomheten inngår kommunens legetjenester med fastlegeordningen, leger i spesialisering, legevakten og leger i sykehjem, helsehus og familiesentre. I tillegg til kurativ virksomhet arbeider virksomheten med helsefremmende og forebyggende arbeid innen psykisk helse og rusfeltet samt med kriminalforebygging. Demensteam, Lærings- og mestringssenter, vaksinasjonskontor, kreftkoordinator, diabetespoliklinikk, fengselshelsetjenesten, SLT-koordinator, miljørettet helsevern og smittevern inngår også i virksomheten.

Virksomheten har flere kommuneoverleger som har oppgaver knyttet til samfunnsmedisin.

Vi søker
Vi ønsker en erfaren lege med formell lederutdanning og ledererfaring. Virksomhetsleder bør være spesialist i samfunnsmedisin eller under utdanning til spesialiteten.

Vi ønsker en leder som:
- har gode samarbeidsevner og liker å jobbe sammen med andre
- er engasjert, målrettet, har løsningsfokus og har gjennomføringsevne
- har kompetanse og erfaring som leder
- kan bidra til å utvikle tjenestetilbud
- har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og er resultatorientert
- har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- har evne og vilje til å ta ansvar for felles oppgaver
- personlig egnethet tillegges stor vekt

Krav til utdanning
Søker må fortrinnsvis være utdannet lege med spesialitet i samfunnsmedisin.

Vi tilbyr
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Tverrfaglig miljø og nettverk.
- Konkurransedyktige lønnsbetingelser, etter kompetanse og kvalifikasjoner.
- Spennende arbeidsoppgaver med stor fleksibilitet og gode utviklingsmuligheter.
- Oppfølging og kompetanseutvikling.
- En organisasjon som legger til rette for at du skal lykkes.

Søknad sendes
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktperson
Navn: Kirsti Skaug
Tittel: Direktør
Telefon: 908 33 359 / 69 10 88 04
E-post: kirsti.skaug@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Virksomhet Helse
1706 SARPSBORG
Søk på stillingen