Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon for
barneortopedi, seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi, seksjon for
traumeortopedi, seksjon for protese og rygg og seksjon for fot, ankel og
rekonstruktiv ortopedi. Avdelingen har i alt 45 overlegestillinger i Trondheim
og Orkdal. Det er i tillegg 14 stillinger for leger i spesialisering.

Det er nå ledig stilling som seksjonsleder for legetjenesten ved traumeseksjonen. Stillingen er knyttet til en 100% fast stilling som overlege i avdelingen. Stillingen er en lederstilling som innehar fag-, personal- og driftsansvar. Det forutsettes 1-2 dager avsatt til administrativt arbeid pr. uke og 60-80% klinisk aktivitet.
 
Traumeseksjonen består i dag av 6 overleger og 5 LIS leger og har i hovedsak behandlingsansvar for pasienter med bruddskader, som behandles dagkirurgisk, poliklinisk eller ved innleggelse. Seksjonen har ansvar for traumatologisk sengepost som består av 3 sengetun med 18 senger. Seksjonsleder har det daglige ansvaret for det ortopediske operasjonsprogrammet på akuttsenteret, som i dag driftes på 2 stuer hele uka.
 
Seksjonsledere i Ortopedisk avdeling utgjør en del av avdelingssjefens ledergruppe. Seksjonslederen er:
* Direkte plassert under avdelingssjef leger for ortopedisk avdeling
* Sideordnet andre seksjonsledere for legetjenesten
* Overordnet overleger og leger i spesialisering

 

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for at seksjonen har et behandlingstilbud på nivå med hva som forventes på et universitetssykehus, og som dekker seksjonens fagområder. Der hvor fagområdene går inn i flere seksjoner har seksjonsoverlegene et felles ansvar
 • Påse at seksjonene drives i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale medisinske retningslinjer og praksis
 • Påse at myndighetspålagte frister og ventetider for vurdering av henvisning og behandling overholdes
 • Legge til rette for faglig fordypning og utvikling for seksjonens leger
 • Sørge for at LIS i rotasjon får nødvendig opplæring og faglig veiledning, herunder legge til rette for operativ trening i hht. utdanningsbehov
 • Følge opp avviksmeldinger og pasientklager tilhørende seksjonen
 • Tilrettelegge og bidra til forskning
 • Ansvar for at seksjonens virksomhet drives på en måte som gir en god utnyttelse av så vel personal- som økonomiske ressurser
 • Ansvar for at seksjonens operative og polikliniske virksomhet oppfyller avtalt målsetning - innenfor rammen av tildelte ressurser
 • Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for legene på seksjonen
 • Gjennomføre regelmessige medarbeidersamtaler med seksjonens overleger
 • Håndtere eventuelle personalkonflikter blant seksjonens leger

Kvalifikasjoner

 • Det søkes etter spesialist i ortopedisk kirurgi.
 • Erfaring fra og/eller utdanning innen ledelse vil vektlegges
 • Gode samarbeidsevner, spesielt innen arbeid i team med andre seksjonsledere
 • Det forutsettes at de som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon. 

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet, lederegenskaper, samarbeidsevner og fleksibilitet.
 • Faglig engasjement, pedagogiske evner, evne til å motivere og inspirere andre, veilede og følge opp og evnen til målrettet arbeid samt resultatoppnåelse vektlegges også.

Vi tilbyr

 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tina Wik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72826521/98886991
E-post: Tina.stromdal.Wik@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim
Søk på stillingen