20 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i ØNH er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er lokalisert til Valkyriegt. 8 (Oslo Øre Nese Hals).
 
Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmel innehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtalen. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger. Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det drives i dag hørselsutredninger og høreapparattilpasninger i praksisen, og denne virksomheten skal videreføres.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring og erfaring fra hørselsutredning og tilpasning av høreapparat.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.
 

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og lokalt HF evt. andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.
 
Nærmere opplysninger: Avtalespesialist Oscar Løvdal, telefon 954 55 620 eller rådgiver Anita Jensen, anita.jensen@helse-sorost.no, telefon 02411.


Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Oscar Løvdal
Tittel: Spesialist
Telefon: 954 55 620
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Valkyriegt. 8
0366 OSLO
Søk på stillingen