Stillingen som ledende overlæge i Afdeling for Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Region Hovedstaden er ledig til besættelse fra d. 1. februar 2021. Afdelingen er Danmarks både største og mest specialiserede radiologiske afdeling med stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, hvor opgaver løses i fællesskab på tværs af faggrupper.
 
Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver
Afdeling for Røntgen og Skanning udfører diagnostik og behandling på et højt specialiseret niveau og er en central samarbejdspartner for de kliniske afdelinger og spiller en særlig rolle i kræftpakkeforløb og behandlingsgaranti. Sammen med de kliniske afdelinger er der fokus på at sikre gode og sammenhængende patientforløb. Forskning er en kerneydelse på Rigshospitalet, hvorfor forskningsledelse, forskning og -udvikling er en central opgave for afdelingen. Således er der en høj koncentration af innovative og forskningsaktive radiologer og radiografer, hvilket gør afdelingen til den mest forskningsaktive i Danmark. Afdelingen er desuden en stor og velfungerende uddannelsesgivende afdeling inden for både præ- og postgraduat uddannelse for læger og radiografer.
 
Afdelingen varetager noninvasiv og invasiv radiologisk diagnostik og terapeutiske interventio­ner på patienter fra Rigshospitalets kliniske afdelinger og ambulatorier. Afdeling for Røntgen og Skanning har både hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiserede funktioner samt universitetsfunktion. Der modtages patienter fra hele Danmark, Færøerne samt Grønland.
Afdelingen er geografisk placeret med afsnit på både Blegdamsvej, hvor der for nyligt er udvidet med et afsnit i den fantastiske nybyggede Nordfløj samt i Glostrup. Den ledende overlæge skal arbejde på begge matrikler, idet det er er vigtigt, at den ledende overlæge har fokus på sammenhængskraften mellem de to matrikler.
Afdelingen er funktionsopdelt med lokale driftsledelser bestående af en driftsansvarlig overlæge og overradiografer.
Afdeling for Røntgen og scanning omfatter syv højt specialiserede sektorer: Neurointervention, neuroradiologi, ultralyd, karintervention, ortopædradiologi, thorakoabdominal radiologi og Glostrup (fortrinsvis neuro- og muskuloskelletal radiologi) med hver deres driftsledelse bestående af en driftsansvarlig overlæge og en eller to over-/afdelingsradiografer. Der arbejdes i seks 24/7 lægevagtlag. Afdelingen er opdateret apparaturmæssigt og er opdelt i sektorer for konventionel røntgen, angiografi, CT, MR og ultralyd. Der udføres ca.300.000 undersøgelser og behandlinger årligt.
Afdelingens budget er på cirka 285 mio. kr. Personalestaben omfatter 3 professorer, 11 ph.d.-studerende, 63 overlæger, 21 afdelingslæger og 25 yngre læger i uddannelsesstillinger, 237 radiografer, 13 sygeplejersker, 23 sosu-assistenter/sygehjælpere og 38 ansat inden for HK-området.
 
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har teoretisk og praktisk ledererfaring samt stor tyngde inden for forskning og forskningsledelse samt erfaring med undervisning. Det forventes, at ansøgeren kan indgå i et tværfagligt ledelsesmæssigt samarbejde og evner uddelegering.
Den ledende overlæge er sammen med chefradiografen ansvarlig for den ledelsesmæssige og overordnede administrative drift af afdelingen. Det indebærer at skulle varetage personaleledelse, uddannelse og udvikling, planlægge og sikre økonomistyring og budgetoverholdelse, sikre afdelingens gode samarbejde, åben kommunikation og ikke mindst sikre forskningsmæssig fremdrift.  
 
Ansøgeren har en fremtrædende faglig profil, og formår at fremme forskning på internationalt niveau inden for specialet. Ansøgeren skal kunne samle en stor og højt specialiseret afdeling. Ansøgeren skal være åben, lyttende, nysgerrig, beslutsom med gennemslagskraft. Ansøgeren skal kunne kommunikere klart og have evne til at etablere et tæt samarbejde med både egen og andre faggrupper samt specialer.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes lønnings- og takstnævn. Stillingen ønskes besat på åremål. Åremålstillæg og evt. tilbagegangsstilling fastsættes efter aftale med FAS.
 
Yderligere informationer
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Helle Konradsen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 35 45 32 52 eller overlæge Claus V. Jensen, Afdeling for Røntgen og Scanning, tlf.: 35458957. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.
 
Ansøgning
Ansøgningen ønskes struktureret omkring speciallægens 7 lægeroller/kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administrator, sundhedsfremme, akademiker og professionel jf. ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden for 2007”, der kan ses på www.regionh.dk.
 
Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de 10 vigtigste publikationer.  
 
Ansøgningsfristen er 4. november 2021 kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 49. Eventuelle 2. samtaler forventes afviklet i uge 51.
 
I rekrutteringsforløbet vil der vil indgå en test og en case i samarbejde med en ekstern konsulent.
 
Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.600 medarbejdere og en årlig omsætning på 1 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 10 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger og centret har mere end 1 mio. kontakter til patienter og donorer. 
Centrets 37 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 500 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.
Centret rummer Radiologisk Afdeling, Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Klinisk Biokemisk Afdeling, Genomisk Medicin, Patologiafdelingen, Region Hovedstadens Klinisk Immunologisk Afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Afdeling, Medicinsk Forskningsbibliotek og DEKS.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Region Hovedstaden
Afdeling for Røntgen og Skanning
Kontaktpersoner
Navn: Helle Konradsen
Tittel: Centerdirektør
Telefon: +45 35 45 32 52
Navn: Claus V. Jensen
Tittel: Overlæge
Telefon: +45 35 45 89 57
Arbeidssted
Diagnostisk Center
Juliane Maries Vej 14
2100 KØBENHAVN Ø
denmark
Søk på stillingen