Bydel Alna har ledig fastlegehjemmel da en av bydelens leger avslutter sitt virke som fastlege ved Gransdalen legesenter. Pasientlisten er p.t. på 570 med et listetak på 700 pasienter. Listetak evalueres fortløpende i dialog mellom lege og bydel, og kan være gjenstand for endring i fremtiden.
 
Legesenteret består av fire fastleger. Legesenteret er organisert som et aksjeselskap der legene eier en like stor andel hver. Det er veldrevet og godt organisert med fire helsesekretærer i ulike stillingsstørrelser. Legesenteret har fokus på kvalitetsforbedringsarbeid og Gransdalen legesenter deltar blant annet i pilotprosjekt med primærhelseteam som varer til 2023. Det er ansatt sykepleiere i prosjektstillinger i denne perioden. Prosjektet fokuserer på hvordan leger, sykepleiere og andre medarbeidere kan samarbeide for å levere helsetjenester av enda bedre kvalitet, spesielt for de pasientene som har størst behov. Det er stort fokus på å jobbe tverrfaglig og teambasert.  Det er knyttet egne prosjektmidler til prosjektet.
 
I tillegg har senteret regelmessige samarbeidsmøter med DPS og hjemmetjenesten i bydelen. Målsetningen med å jobbe på denne måten er å yte gode og helhetlige helsetjenester til pasientene.
 
Legesenteret er godt utstyrt med en moderne lab. Legesenteret ble pusset opp i 2019 og det ble i forbindelse med ny hjemmel utstyrt et moderne kontor med nytt utstyr. Det benyttes per i dag SystemX, men det planlegges overgang til Pridok journalsystem som er integrert mot Helsenorge medio oktober. Per i dag benyttes Pasientsky for timebestilling elektronisk kommunikasjon med pasientene. Det benyttes Melin betalingsterminal. Det benyttes Trinnvis for HMS og Medrave for kvalitetsarbeid. Det er tilgjengelig mulighet for videokonsultasjoner og e-konsultasjoner, og legesenteret er opptatt av å tilrettelegge for en god og effektiv helsetjeneste.
 
Pasientlisten ble opprettet som en «null-hjemmel» i 2019. Det var da et ønske fra både bydel og legesenteret at listeinnehaver var en kvinnelig lege da det er et stort behov for kvinnelige leger i bydelen, noe pasientpopulasjonen bærer preg av. Kvinner oppfordres til å søke. 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i åpen og uselektert allmennpraksis.
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 t/i uken av bydelen.
 • Deltakelse i legevakt.
 • Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Internt samarbeid, inkludert delaktighet i kontorets drift og administrative oppgaver.
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Bidrag i bydelens plan og utviklingsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Arbeidserfaring fra allmennmedisin vil bli tillagt vekt.
 • Det kan også være aktuelt å legge vekt på annen tilleggskompetanse som er relevant for senterets visjoner om bedre kvalitet og å jobbe tverrfaglig i team..
 • Erfaring, god kompetanse og interesse for kvinnehelse.
 • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Vant med selvstendig medisinsk arbeid i en hektisk hverdag.
 • Interesse for kvalitetsarbeid og et ønske om å bidra til legesenteret i dette arbeidet.
 • Erfaring med Trinnvis er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse.
 • Personlig egnethet.
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt.
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell.
 • Høy motivasjon, samt engasjement for fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Erfaring fra teambasert arbeid er en fordel. 
Vi tilbyr
Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med kolleger i praksisen, og inngå internavtale.  Det forutsettes at den nye legen blir en del av primærhelseteam-prosjektet og det inngås en egen intern avtale om det. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn. 
  
Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes. 
  
Autorisasjon og attester medbringes til intervju. 
Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert. 
  
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon: (Opplistet i søknadstekst som vist nedenfor). 
 • HPR-nummer
 • Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
 • Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
 • Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)? 
Vi tilbyr flott fagmiljø, godt arbeidsmiljø og hyggelige nyoppussede lokaler.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca 49 000 innbyggere og ca. 1320 årsverk. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur.

Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Kontaktpersoner
Navn: Anders Østrem
Tittel: Fastlege
Telefon: 924 10733
E-post: anders.ostrem@outlook.com
Navn: Philip Benz
Tittel: Ansvarlig fastlegeordningen
Telefon: 97559474
E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Gransdalen legesenter
Gransdalen 29
1054 OSLO
Søk på stillingen