Kort om arbeidsgiver
Stillingen vil inngå i et legeteam bestående av to personer og er organisert under Mottaksteamet på Prindsen mottakssenter. Legeteamets oppgave er å bistå Prindsen mottakssenter samt andre rustiltak og -institusjoner i Velferdsetaten med legetjenester,
Velferdsetatens Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger tilbyr byomfattende tiltak for personer med rusavhengighet. Tiltakene som den utlyste legetjenesten er knyttet til omfatter lavterskel botilbud og omsorgsinstitusjoner for personer i aktiv rus, lavterskel helsehjelp (Feltpleie), værested med helse- og sosialfaglig oppfølging og poliklinisk rusbehandling.

Prindsen mottakssenter bidrar med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge helsemessig skade hos personer som bruker rusmidler. Mottakssenteret tilbyr smittevernsutstyr, kartlegging av brukers situasjon og behov, rom for inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester inkludert hepatitt C behandling, akuttovernatting, hjelp til hjemreise, mulighet for oppfølging og videformidling til ordinært hjelpeapparat. Prindsen mottakssenter tilbyr i tillegg kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter. Prindsen mottakssenter ligger i Oslo sentrum og er organisert i tre team, Akuttovernattingen, Brukerrommet og Mottaksteamet.  Den utlyste stillingen vil være underlagt leder av Mottaksteamet som også inkluderer Feltpleie, Hepatitt C-klinikk og et oppfølgingsteam. Legeteamet vil ha felles legemøter med lege ved Hepatitt C-klinikken.

Den utlyste legestillingen vil ha både kliniske oppgaver og en rådgivningsfunksjon overfor ledelse og sykepleiere ved de ulike tiltakene. I tillegg til rusmedisinske problemstillinger vil de kliniske oppgavene ofte være av allmennmedisinsk karakter med overvekt av  problemstillinger som man hyppig møter i pasientgruppen, mellom annet sårproblematikk, infeksjonssykdommer og psykiatri. Oppgavene vil kunne variere avhengig av sammensetningen og den samlede kompetansen i teamet. Vi oppfordrer derfor både spesialister og leger i spesialisering å søke. De mest aktuelle spesialitetene vil være allmennmedisin, rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri.


Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene fordeles i legeteamet og vil kunne være:
 • Klinisk arbeid ved Feltpleien på Prindsen mottakssenter eller ved feltpleiestasjoner ved tre av byens lavterskel botilbud - Arbeidet er av allmennmedisinsk karakter hvor de hyppigste problemstillingene er sår, infeksjoner og tromboembolisk sykdom samt psykiatriske akuttilstander og behov for akutt avrusing. Særlig ved botiltakene vil rådgivning av lokal sykepleier være en viktig del av oppgaven, samt klinisk arbeid ved behov
 • Rådgivende/klinisk arbeid ved Oslo kommunale ruspoliklinikk - Oppgavene her vil være forskrivning av substitusjonsbehandling til et begrenset antall pasienter samt deltakelse på tverrfaglig sammensatte behandlingsmøter
 • Rådgivende arbeid ved Velferdsetatens omsorgsinstitusjoner - Oppgavene her vil være veiledning av sykepleiere, ledere og personalet ellers i spørsmål knyttet til enkeltbeboere, organisering av helsetjenesten og legemiddelhåndtering ved institusjonen
 • Oppgaver ellers kan være veiledning og undervisning av pasienter og personalgruppen ved Prindsen mottakssenter og de ulike andre tiltakene
 • Det må påregnes organisatoriske endringer, noe som kan føre til at arbeidsoppgavene endres
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Bestått muntlig og skriftlig norskprøve på høyere nivå (tilsvarende nivå B2)
 • Erfaring fra allmennmedisinsk arbeid, rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri.
 • Kjennskap til arbeid innenfor rusfeltet
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Fordel med erfaring fra kommunalt tjenesteapparat
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges. Vi søker etter deg som:
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å jobbe godt i et tverrfaglig miljø.
 • Er god på selvledelse – tar initiativ og fullfører
 • Er fleksibel med evne til å tilpasse seg i en hektisk hverdag
 • Evner å stå i utfordrende og uforutsette situasjoner
 • Evner å møte mennesker i krise
 • Kan jobbe selvstendig med legefaglige oppgaver
Vi tilbyr
 • Et spennende, utfordrende og tverrfaglig arbeidsmiljø innen et fagfelt i stadig endring
 • En arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Stillingen lønnes som Lege I i lønnstrinn 57 (p.t. kr 754 400 pr. år) eller Overlege i henhold til Oslo kommunes regulativ
 • Mulighet for spesialisering og eller vedlikehold av spesialitet, regulert gjennom avtale mellom Legeforeningen og Oslo kommune
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Velferdsetaten
Mottaksteamet
Kontaktperson
Navn: Bjørnar Traverso
Tittel: Teamleder
Telefon: 99511362
E-post: bjornar.traverso@vel.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Prindsen mottakssenter
Hausmannsgate 11
0182 OSLO