Kort om arbeidsgiver

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) består av ni kompetansesentre og en fellesenhet. NKSD er den
største nasjonale tjenesten i spesialisthelsetjenesten, med over 200 medarbeidere.
Leder av tjenesten sitter i fellesenheten, med en rådgivende stab på 8-10
personer. Det skal nå ansettes medisinskfaglig(e) rådgiver(e). Ut fra søkeres
kompetanse og preferanser vil det vurderes om det skal ansettes en person i
100% eller to/flere personer i reduserte stillinger.

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver

Medisinskfaglig rådgiver har hovedansvaret for oppfølging av arbeidet med evaluering av tilbudet i NKSD; hvem som skal ha tilbud og hvilket
tilbud de ulike diagnosegruppene skal ha. Til dette er det utviklet en modell/ et verktøy som tar utgangspunkt i et meldt behov for en sjelden diagnose/diagnosegruppe. Modellen beskriver prosessen fra kartlegging av gruppas behov, tilbud om utredning, behandling og oppfølging og videre frem til siste fase der man gjør en vurdering av hvor vidt gruppa kan ivaretas i det ordinære hjelpeapparatet eller om senteret skal/bør styrke sitt tilbud til aktuell gruppe gjennom mer utviklingsarbeid, forskning etc.

Utvikling av tilbud til svært sjeldne diagnoser (også kalt "ultra-sjeldne") vil være en sentral oppgave i denne stillingen. Flere ultra-sjeldne diagnoser har tilbud i NKSD, men tilbudet er ofte basert på kunnskap om andre, mindre sjeldne diagnoser. For ultra-sjeldne diagnoser er samarbeid nasjonalt og internasjonalt, inkl arbeid med registre, særlig viktig.

Det er et mål å knytte tilbud i tjenesten nærmere annet klinisk tilbud, og å etablere flere tverrfaglige klinikker til personer med sjeldne diagnoser. I denne stillingen vil det også ligge ansvar for å følge opp dette, i nært samarbeid med kompetansesentrene i tjenesten. 

Det å være leders medisinskfaglige rådgiver innebærer deltagelse i ulike møter og fora, presentasjoner, daglig rådgivning i medisinske spørsmål og bidrag i rapporter, høringer etc. NKSDs fellesenhet drifter en telefontjeneste om sjeldne diagnoser. Den medisinskfaglige rådgiveren er en ressurs i håndteringen av henvendelser til denne telefontjenesten.

Kvalifikasjoner

Det stilles krav om norsk autorisasjon som lege. Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Vi ønsker en lege med spesialisering innen barnesykdommer, nevrologi eller annen relevant spesialitet. 

Bred og relevant klinisk erfaring er ønskelig. Erfaring fra arbeid med mennesker med varig funksjonshemming og/eller sjeldne diagnoser er ønskelig, i tillegg til kunnskap om oppbyggingen av tjenesteapparatet brukerne benytter.

Det er ønskelig med kunnskap og erfaring fra nasjonale tjenester, og god innsikt i forvaltning innen helse- og omsorgssektoren.

Forskningserfaring vektlegges.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Den som søker må være selvstendig, men også fungere godt i team, være resultatorientert, fleksibel og ha en uttalt interesse for å utvikle NKSD i samarbeid med kollegaer og brukere av kompetansetjenesten. Evnen til systematisk og målrettet arbeid er sentralt.

Vi tilbyr

Et spennende, tverrfaglig fagmiljø og en sentral rolle i en organisasjon i utvikling. Direkte kontakt med et bredt nettverk av fag- og brukermiljø. Det åpnes for delt stilling, med mulighet for å ha klinisk funksjon ved siden av rådgiverstillingen. Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Stein Are Aksnes
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 46664277
Arbeidssted
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Barne- og ungdomsklinikken
Kirkeveien 166
0450 Oslo